mr. M.H.W.N. (Marloes) Lammers

2022

2021

2020 en ouder

FED

 • FED 2020/145 - Afzeggen hoorgesprek is niet automatisch afstand doen van hoorrecht
 • FED 2020/113 - Vergoeding proceskosten wegens beroepsmatig verleende rechtsbijstand
 • FED 2020/75 - Beroep ten onrechte niet-ontvankelijk verklaard omdat brief aan de inspecteur als beroepschrift had moeten worden doorgezonden aan de rechtbank
 • FED 2020/27 - Verschoonbare termijnoverschrijding bij verzoek ambtshalve vermindering
 • FED 2020/3 - Onderzoeksplicht naar verschoonbare termijnoverschrijding
 • FED 2019/126 - Toekenning dwangsom wegens niet tijdig doen van uitspraak op bezwaar
 • FED 2019/89 - Uit het uitblijven van een reactie op het verzoek om een afspraak te maken voor een hoorgesprek mag niet worden afgeleid dat belanghebbende afstand doet van zijn hoorrecht
 • FED 2019/107 - Bij een gegrond verklaard verzet kan een belanghebbende geen beroep in cassatie instellen
 • FED 2019/47 - Art. 6 en 13 EVRM en het gelijkheidsbeginsel verzetten zich niet tegen de heffing van griffierechten bij bestuurlijke boeten.
 • FED 2019/31 - Aan het voorschrift van art. 7:2 lid 1 Awb kan worden voldaan door belanghebbende telefonisch te horen

NTFR

 • NTFR 2020/3165 - Belastingrentepercentage niet in strijd met het EVRM
 • NTFR 2020/2796 - Hardleerse gemachtigde die te weinig griffierechten betaalt krijgt geen herstelmogelijkheid
 • NTFR 2020/2135 - Belastingrente: geen rekening houden met periode waarin geld op rekening Belastingdienst stond
 • NTFR 2020/1395 - Betaalverzuimboete van 3% is voor een anders compliante belastingplichtige passend en geboden
 • NTFR 2020/1063 - Strafrechtelijke veroordeling voor niet-vermelden van betrokkenheid bij SPF en met aandelentransactie behaald resultaat
 • NTFR 2020/288 - Geen veroordeling van proceskosten voor gemachtigde omdat inspecteur geen kosten heeft
 • NTFR 2019/2986 - Inspecteur heeft hoorplicht in bezwaar geschonden; terugwijzing
 • NTFR 2019/2483 - Wel vergoeding proceskosten bezwaar voor het in de beroepsfase ambtshalve verminderen van de WOZ-waarde
 • NTFR 2019/2323 - Onderzoeksplicht uit parallelle zaak erven werkt door naar zaak echtgenote: ambtelijk verzuim verhindert navordering
 • NTFR 2019/1869 - Winstcorrecties ter zake van fraude van gastouderbureau terecht aan belanghebbende toegerekend
 • NTFR 2019/827 - Verzetsrechter mag geen uitspraak doen in de hoofdzaak zonder partijen te informeren over die mogelijkheid
 • NTFR 2019/169 - Geen dwangsom omdat al uitspraak op bezwaar was gedaan

Oudere commentaren zijn hier niet weergegeven.

 

mr. V.S. (Vanessa) Huygen van Dyck-Jagersma

2022

2021

2020 en ouder

Zie ook Vanessa Huygen op LinkedIn

 • NTFR 2020/3088 - In cassatie kan worden geklaagd over schending van art. 8:42 Awb, ook als dat niet bij rechters is gedaan
 • NTFR 2020/3087 - Ook na cassatie en verwijzing moet inspecteur voldoen aan art. 8:42 Awb
 • NTFR 2020/1954 - Verdedigingsbeginsel niet geschonden nu bij dreigende verjaring omzetbelastingschuld belanghebbende drie dagen is gegund om te reageren
 • NTFR 2020/1532 - Negeren blokkeringsmelding wegens boekenonderzoek is een beoordelingsfout van de aangifte af te wijken.
 • NTFR 2020/1000 - Inspecteur maakt met gegevens uit 2010 buitenlands vermogen in 2003 en 2004 niet aannemelijk I
 • NTFR 2020/998 - Inspecteur ten onrechte niet veroordeeld tot vergoeding van betaalde griffierecht
 • NTFR 2020/425 - Inkeerregeling niet van toepassing bij partiële inkeer
 • NTFR 2020/55 - Informatiebeschikking in woonplaatsonderzoek blijft in stand: inkomens- en vermogensgegevens kunnen van belang zijn voor de belastingheffing
 • NTFR 2020/53 - Schending eigendomsrecht 1 EP door crisisheffing was deels pleitbaar
 • NTFR 2019/2926 - Redelijke termijn: na terugwijzing naar inspecteur gaat geen nieuwe termijn van twee jaar lopen
 • NTFR 2019/2872 - Geen gevolgen negeren geheimhoudingskamer en geen misbruik bevoegdheid bij bestaan heffingsbelang
 • NTFR 2019/2481 - Redelijke termijn verlengd met tijdsverloop tussen einde beroepstermijn en tijdstip instellen beroep
 • NTFR 2019/2101 - Rechtvaardigingstoetsing van het verdedigingsbeginsel dient volgens A-G Ettema niet abstract maar concreet plaats te vinden
 • NTFR 2019/2100 - Navordering douanerechten ter zake van ingevoerde textielproducten die niet van preferentiële Jamaicaanse oorsprong zijn is volgens A-G Ettema terecht
 • NTFR 2019/2099 - A-G Ettema belicht het Unierechtelijke verdedigingsbeginsel
 • NTFR 2019/1574 - Cassatieberoep ingetrokken tegen belastingrente over periode reeds ingediende aangifte
 • NTFR 2019/1571 - Door vernietiging en terugwijzing gaat geen nieuwe redelijke termijn lopen
 • NTFR 2019/1570 - Redelijke termijn na terugwijzing naar inspecteur bedraagt twee jaar voor bezwaar en beroep
 • NTFR 2019/1139 - Verzoek om immateriëleschadevergoeding hoeft niet door andere rechters te worden behandeld dan die over de hoofdzaak hebben beslist
 • NTFR 2019/755 - Geen opzettelijk onjuiste belastingaangifte door pleitbaar standpunt en bijstand deskundige adviseur
 • NTFR 2019/621 - WOB-verzoek gevolgen arrest inkeerpraktijk
 • NTFR 2019/433 - Frauduleus handelen van belastingambtenaar valt binnen gemandateerde bevoegdheid
 • NTFR 2019/165 - Na intrekking cassatieberoep door staatssecretaris krijgt belanghebbende een forfaitaire en geen integrale proceskostenvergoeding voor cassatiefase
 • NTFR 2019/59 - Geen belastingrente over de periode dat de verschuldigde belasting al aan de fiscus was betaald

Oudere commentaren zijn hier niet weergegeven.