Specialisten op het gebied van het fiscale procesrecht

Heeft u een conflict met de Belastingdienst? Bent u het niet eens met een (dreigende) belastingaanslag en wilt u daartegen bezwaar maken of in beroep gaan bij de rechter? Dan kan het handig zijn een fiscaal advocaat van HuygenLammers Advocaten in te schakelen. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van belastingrecht en het fiscale procesrecht.

Strategie

De uitkomst van een fiscale procedure wordt voor een groot deel bepaald door de stappen die op het formele vlak worden gezet. Om die reden is het belangrijk om een procedure niet in te gaan zonder een stip op de horizon. Bij elke stap die wordt gezet, is het van belang om vooruit te kijken en te bedenken/analyseren welke vervolgstap de inspecteur van de Belastingdienst daarop zou kunnen zetten. Daarop kan dan eventueel al worden ingespeeld. Daarnaast is belangrijk om te bepalen waar u belang bij heeft. Is dat een lange procedure tegen de Belastingdienst of toch een snelle, korte klap op het dossier door gezamenlijk met de Belastingdienst naar een oplossing toe te werken? 

Als geen strategie wordt bepaald, bent u in feite in het luchtledige bezig en kan de situatie ontstaan dat u achteraf bezien de zaak liever anders had aangepakt. Dat kan zijn het langer de kaarten tegen de borst houden (bijvoorbeeld als ook een strafprocedure loopt), maar ook door veel eerder alle informatie prijs te geven om de zaak snel tot een goed einde te brengen. Elke zaak staat daarbij op zichzelf en in elke zaak moet dus worden vastgesteld welke strategie bij de zaak, bij u als ondernemer of particulier, het beste past.

Omdat bezig zijn met deze materie niet uw core business is, is het goed om op dit vlak deskundige bijstand in te huren. Op die manier zorgt u ervoor dat u het, voor u, beste resultaat kunt behalen in de discussie met de Belastingdienst.

Bezwaarprocedure

Als u een belastingaanslag (navordering, naheffing of definitieve aanslag) of een boetebeschikking heeft ontvangen van de Belastingdienst en u bent het daar niet mee eens, dan kunt u in bezwaar gaan. Dat bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag bij de Belastingdienst worden ingediend. Het doel van de bezwaarprocedure is om de aanslag te laten wijzigen of vernietigen.

Bij een bezwaarprocedure wordt eerst gekeken naar de gronden waarop het bezwaar is gebaseerd. Vervolgens wordt beoordeeld of deze gronden voldoende zijn om de aanslag te herzien. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de feiten en omstandigheden van de zaak, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Tijdens een bezwaarprocedure kan het bezwaar schriftelijk of mondeling worden toegelicht, maar kan ook worden beproefd of een oplossing mogelijk is. Tot slot kan in deze fase worden verzocht om inzage in het dossier. Dat is een belangrijk punt omdat op die manier kan worden bekeken welke informatie de Belastingdienst in het dossier heeft zitten. Is die informatie compleet, mist daar iets? Zit er ontlastend bewijsmateriaal in waarvan geen melding wordt gemaakt? 

Als het bezwaar wordt toegewezen, dan wordt de aanslag gewijzigd of zelfs vernietigd. Als het bezwaar wordt afgewezen, dan kunt u in beroep gaan bij de belastingrechter.

Beroepsprocedure

Als de inspecteur het bezwaar heeft afgewezen, kan daartegen binnen zes weken (na dagtekening van de uitspraak op bezwaar) beroep worden ingesteld bij de belastingrechter. Voorafgaand aan die proceshandeling is het goed om een inschatting te maken van de proceskansen en de procesrisico's. Op die manier kan ook een heldere structuur worden opgezet voor het beroepschrift. Daarbij moet u denken aan de argumenten die bij de belastingrechter naar voren moeten worden gebracht en welk bewijsmateriaal daarvan voorhanden is. 

Nadat het beroepschrift is ingediend, krijgt de inspecteur de gelegenheid om een verweerschrift in te dienen. In dat processtuk geeft de inspecteur zijn mening over de geschilpunten. De inspecteur is daarnaast verplicht om alle op de zaak betrekking hebbende stukken, ofwel het dossier, aan de belastingrechter te verstrekken. 

Als de schriftelijke rondes zijn afgerond, dan is de zaak klaar om op zitting door de belastingrechter te worden behandeld. Voorafgaand aan die zitting kunnen nog nadere stukken worden ingediend en tijdens de zitting kan een pleidooi worden gehouden. Vaak heeft de belastingrechter ook nog een aantal vragen over het dossier en de feiten. De belastingrechter zal vervolgens alle relevante feiten en omstandigheden afwegen en afzetten tegen de wet- en regelgeving. Op basis daarvan neemt de belastingrechter vervolgens een beslissing. 

Ook tijdens de duur van de beroepsprocedure is het mogelijk om (opnieuw) in overleg te treden met de inspecteur van de Belastingdienst om te bezien of alsnog tot een oplossing kan worden gekomen.  

Mocht de rechtbank niet of niet volledig aan het beroep tegemoet komen, dan kunt u in hoger beroep gaan bij het gerechtshof. De inspecteur van de Belastingdienst heeft die mogelijkheid ook als hij (gedeeltelijk) in het ongelijk wordt gesteld. 

Hoger beroepsprocedure

In fiscale zaken geldt dat de hoger beroepsprocedure een volledige herkansing geeft. Dat betekent dat het gerechtshof in feite de zaak aan een volledige nieuwe beoordeling onderwerpt. Daarbij moet de partij die hoger beroep instelt, als eerste een motivering van dat hoger beroep geven. De andere partij moet daarop verweer voeren. Indien nodig kan in dat verweerschrift incidenteel hoger beroep worden ingesteld.

Ook het gerechtshof behandelt het hoger beroep tijdens een zitting. Ook hier geldt dat voorafgaand aan de zitting nog nadere stukken kunnen worden ingediend en tijdens de zitting pleidooi kan worden gehouden. De praktijk wijst ook uit dat het gerechtshof dan ook nog (een aantal) vragen heeft voor beide partijen. Vervolgens zal het gerechtshof een beslissing nemen.

 Cassatie 

Als het gerechtshof uitspraak heeft gedaan en u bent het daar niet mee eens, dan kunt in cassatie gaan bij de Hoge Raad. Deze cassatieprocedure wijkt af van de eerdere procedures. Waar de belastingrechter en het gerechtshof naar de feiten kijken, heeft de Hoge Raad een andere taak. De Hoge Raad is de hoogste rechterlijke instantie in Nederland op het gebied van het civiele, straf- en belastingrecht. De belangrijkste taak van de Hoge Raad is het bewaken van de kwaliteit en de consistentie van de rechtspraak in Nederland. De Hoge Raad doet dat door uitspraken te doen over principiële rechtsvragen die in hoger beroep of cassatie aan hem worden voorgelegd. Dat betekent dat de Hoge Raad geen nieuwe feiten of omstandigheden beoordeelt, maar enkel de rechtstoepassing en de juridische grondslag van een zaak. Als de Hoge Raad oordeelt dat de lagere rechter de wet niet correct heeft toegepast, kan hij de zaak terug(ver)wijzen naar een lagere rechter of zelf een einduitspraak doen.

Voordat de beslissing wordt genomen om cassatie in te stellen, is het belangrijk om de uitspraak van het gerechtshof goed te analyseren. Daarbij bekijken wij of het instellen van cassatieberoep kansrijk is. Is dat het geval dan zullen wij u adviseren daartoe over te gaan. Bij deze analyse zullen wij ook kenbaar maken waar in onze ogen de kansen liggen voor een cassatieberoep. 

Nadat wij voor u cassatieberoep hebben ingesteld, zal de Staatssecretaris van Financiën (dus niet langer de inspecteur van de Belastingdienst) daarop reageren in een verweerschrift. Vervolgens krijgen wij de gelegenheid om daarop namens u te reageren. Dat kan in de vorm van een pleidooi (mondeling of schriftelijk) of in een conclusie van repliek. Afhankelijk van de zaak moet worden beoordeeld welke reactie mogelijkheid het meest opportuun is. Nadat deze fase is afgerond, kan de advocaat-generaal (onafhankelijk adviseur van de Hoge Raad) ervoor kiezen om een conclusie te nemen. In deze conclusie schrijft de advocaat-generaal een advies voor de Hoge Raad. In dat advies verwerkt de advocaat-generaal zijn mening hoe de Hoge Raad in zijn of haar ogen zou moeten beslissen. Een afschrift van die conclusie ontvangen wij weer. Daarop mogen wij vervolgens binnen 14 dagen reageren. Vervolgens is de Hoge Raad aan zet om een beslissing te nemen.