Specialisten op het gebied van het fiscale procesrecht

Wil de Belastingdienst uw aangifte controleren? Heeft u een conflict met de Belastingdienst? Bent u het niet eens met een (dreigende) aanslag en wilt u daartegen bezwaar maken of in beroep gaan bij de rechter? Dan kan het handig zijn een van ons in te schakelen, als specialisten op het gebied van het fiscale procesrecht. Wij kunnen u daar als belastingrecht advocaten bij helpen.

Belastingcontrole

Op grond van de fiscale wetgeving heeft de inspecteur ruime bevoegdheden om de ingediende aangifte(n) aan een controle te onderwerpen. Dat kan zowel de aangifte inkomstenbelasting van een particulier (bijvoorbeeld over de omvang van het box 3-vermogen) zijn, als de zakelijke aangiften van een ondernemer (vennootschapsbelasting, omzetbelasting, etc.). Bij een controle bij een ondernemer geldt dat de Belastingdienst niet alleen de aangifte kan controleren, maar ook kan beoordelen of de administratie aan de daaraan te stellen eisen voldoet. De inspecteur dient een belastingcontrole op voorhand aan te kondigen. Een ondernemer kan zich daarop vervolgens voorbereiden en – indien nodig – advies inwinnen bij een deskundige.

Grenzen aan bevoegdheden

Als fiscaal advocaat kennen wij kennen de regels waaraan de Belastingdienst zich moet houden. Denk dan niet alleen aan de termijnen waarbinnen een aanslag moet zijn opgelegd of waarbinnen u bezwaar of beroep moet instellen. Het gaat ook om bewijslastverdeling en (de grenzen van) diverse bevoegdheden van de Belastingdienst. Daarbij komen de informatiebevoegdheden in beeld, mogelijkheden om boetes op te leggen, om een zaak aan te melden bij het Openbaar Ministerie voor strafrechtelijke afdoening en ga zo maar door.

Strategie

Daarnaast is het belangrijk om een procedure niet in te gaan zonder een stip op de horizon. Bij elke stap die wordt gezet, is het van belang om vooruit te kijken en te bedenken/analyseren welke vervolgstap de Inspecteur daarop zou kunnen zetten. Daarop kan dan eventueel al worden ingespeeld. Als geen strategie wordt bepaald, ben je in feite in het luchtledige bezig en kan de situatie ontstaan dat je achteraf bezien de zaak liever anders had aangepakt. Dat kan zijn het langer de kaarten tegen de borst houden (bijvoorbeeld als ook een strafprocedure loopt), maar ook door veel eerder alle informatie prijs te geven om de zaak snel tot een goed einde te brengen. Elke zaak staat daarbij op zichzelf en in elke zaak moet dus worden vastgesteld welke strategie bij de zaak, bij u als ondernemer of particulier, het beste past.

Informatiebeschikking

Wanneer de Belastingdienst meent recht te hebben op informatie en u die niet of in hun ogen onvoldoende geeft, dan kan de Inspecteur een informatiebeschikking opleggen. Dat kan ook voor het niet voldoen aan uw administratieplicht of bewaarplicht. Als u het niet eens bent met de verplichting, of met de conclusie dat u daar niet aan zou hebben voldaan, kunt u in bezwaar en beroep tegen de informatiebeschikking. Krijgt u gelijk, dan is de informatiebeschikking van tafel. Krijgt u uiteindelijk ongelijk, dan geeft de rechter u als hoofdregel een herkansing om de gevraagde informatie alsnog te geven. Doet u dat niet dan kan de bewijslast worden omgekeerd en verzwaard, zodat u overtuigend moet aantonen dat een aanslag te hoog is opgelegd of dat de uitspraak op bezwaar onjuist is.

Boete

Naast de vraag of een aanslag onterecht of te hoog is vastgesteld, kan daarbij een boete zijn opgelegd. Ook daartegen kunt in beroep en bezwaar. Als de conclusie uiteindelijk is dat de Belastingdienst iets tekortgekomen is, staat daarmee namelijk nog niet vast dat u daarvan ook een verwijt kan worden gemaakt, dat opzettelijk geen of een onjuiste aangifte is gedaan. Bijvoorbeeld omdat er veel discussie was over een specifiek onderwerp in literatuur en rechtspraak en uw standpunt gelet daarop een ‘pleitbaar standpunt’ was. Ook als u dat destijds helemaal niet voor ogen had, maar achteraf de aangifte met een dergelijk standpunt kunt onderbouwen. Of omdat u voor het doen van de aangifte vertrouwde op een belastingadviseur of boekhouder die u voor voldoende deskundig mocht houden. Wat betreft de hoogte van de boete kunnen ook argumenten worden aangevoerd, dat deze gelet op uw kennis en intenties te hoog is vastgesteld.

Het doel: uw optimale resultaat

Dat wij alle regels kennen betekent niet dat we standaard ‘dwars’ gaan liggen en zand in de raderen gooien. Integendeel, altijd zullen we voor ogen houden wat het optimale resultaat is voor uw situatie. Waar nodig zetten we uw mogelijkheden in en wijzen we de fiscus op de begrenzing van zijn bevoegdheden. Maar alleen als dat in uw belang is. Heeft u belang bij een lange procedure? Of toch een snelle, korte klap op het dossier door gezamenlijk met de Belastingdienst naar een oplossing toe te werken? Zacht als het kan, hard als het moet.

Mediation

Waar dat in uw belang mogelijk is, zullen wij een geschil met de Belastingdienst in onderling overleg proberen op te lossen. Sinds 2019 is Marloes Lammers ook werkzaam als mediator. Lees daarover meer bij ons specialisme: 'Mediation'.

Sparringpartner adviseur

De belastingadviseur kan ons inschakelen om bij te springen op onderwerpen die het fiscale procesrecht raken, oftewel het ‘formele belastingrecht’. Op die manier kunnen wij op de achtergrond meekijken en meedenken, of wanneer dat beter blijkt de procedure uit handen nemen.

Geen concurrent van de uw adviseur

In de fase voordat geschillen in zicht zijn of door (structurering of andere) keuzes nog te vermijden, raadpleeg dan vooral uw accountant of belastingadviseur. Omdat wij geen belastingadvies geven, zijn wij geen concurrent van uw adviseur maar kunnen we juist goed samenwerken.

Procederen

Na een controle of boekenonderzoek door een controleambtenaar van de Belastingdienst, wil de Inspecteur van de Belastingdienst vaak een correctie aanbrengen op de ingediende aangifte of een navorderingsaanslag / naheffingsaanslag vaststellen. Voor meer informatie over de voorfase zie ons specialisme Controle/Boekenonderzoek. Tegen een opgelegde belastingaanslag kunt u procederen. Dat betekent niet automatisch dat u die aanslag niet alvast moet betalen. Daarover gaat de Ontvanger van de Belastingdienst. Voor meer informatie daarover zie ons specialisme Invordering.

Bezwaar

Tegen een belastingaanslag kunt u, binnen zes weken, in bezwaar gaan bij de Belastingdienst. Een andere ambtenaar van de Belastingdienst bekijkt dan of het bezwaar leidt tot een heroverweging en eventueel (gedeeltelijke) toewijzing van het bezwaar. In bezwaar heeft u er ook recht op te worden gehoord. Of zo’ n hoorgesprek zinvol is, hangt af van de situatie.

Naar de rechter

In veel gevallen zal een heroverweging in bezwaar niet tot een andere uitkomst leiden. In dat geval moet u om uw recht te halen in beroep bij de rechtbank en, als dat nog steeds niet tot het gewenste resultaat heeft geleid, in hoger beroep bij het gerechtshof en/of in cassatie bij de Hoge Raad. In elke fase is het overigens mogelijk om alsnog in onderling overleg met de Belastingdienst tot een oplossing te komen, als beide partijen daartoe bereid zijn.

Incasso

Gedurende een procedure over een belastingaanslag kunt u vaak uitstel van betaling krijgen, al dan niet onder voorwaarden. Als deze procedure is afgerond en de belastingaanslag staat vervolgens onherroepelijk vast, moet deze nog worden betaald en zal de Ontvanger alsnog tot invordering (incasso) van de aanslag overgaan. Voor meer informatie daarover zie ons specialisme Invordering.

Aansprakelijkheidsprocedures

In sommige gevallen kunt u aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van anderen (‘derden’), bijvoorbeeld als bestuurder van uw eigen onderneming of als inlener van een uitzendbureau. Zie daarover meer ons specialisme Invordering.

Trefwoorden

 • Aansprakelijkheidsprocedure
 • Belastingaanslag
 • Belastingadvocaat
 • Belastingprocedure
 • Beroep
 • Bezwaar
 • Boekenonderzoek
 • Boeteprocedure
 • Boetevragen
 • Civiel (kort geding) procedure
 • Conflict belastingdienst
 • Derdenonderzoek
 • Geschil
 • Hoger beroep/cassatie
 • Informatiebeschikking
 • Informatieverplichting
 • Informatieverzoeken
 • Invorderingsprocedure
 • Naheffingsaanslag
 • Navorderingsaanslag
 • Mediation / alternatieve geschilbeslechting
 • Mediator
 • Pleitbaar standpunt
 • Probleem met de belastingdienst
 • Proces
 • Sparringpartner adviseur
 • Suppletieaangifte omzetbelasting
 • Una via
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Vertrouwen op adviseur (voor de boete en/of strafrecht)
 • Verwijtbaarheidsonderzoek
 • Woon- en vestigingsplaatsonderzoek

Gerelateerde blogs