Informatiebeschikking: wat is het en wat zijn de gevolgen voor u?

De Belastingdienst heeft op grond van de wet (artikel 47 Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, AWR) ruime bevoegdheden om informatie of administratie bij u op te vragen. Wanneer u in de ogen van de Belastingdienst niet heeft voldaan aan uw administratieplicht of gevraagde informatie niet verstrekt, kan een informatiebeschikking worden opgelegd.

Informatiebeschikking

Een informatiebeschikking is een brief waarin de inspecteur vastlegt aan welke verplichtingen u niet heeft voldaan. De Belastingdienst heeft in feite twee doelstellingen met het afgeven van de informatiebeschikking. Enerzijds om u te dwingen om alsnog aan uw verplichtingen te voldoen, maar anderzijds om te proberen de bewijslast omgekeerd en verzwaard te krijgen.

Omkering en verzwaring van de bewijslast

Door de omkering en verzwaring van de bewijslast verschuift de bewijslast van de Belastingdienst naar de belastingplichtige.  De belastingplichtige moet vervolgens overtuigend aantonen dat de inspecteur het bij het verkeerde eind heeft. Een zeer lastige bewijspositie, maar niet onmogelijk.

Fiscale procedure

Tegen die informatiebeschikking kunt u bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie instellen. In die fiscale procedure kunt u de rechtmatigheid van het informatieverzoek of de administratie- en bewaarverplichting laten beoordelen.