Kennis van fiscaal recht en fiscaal strafrecht maakt onze bijstand waardevol

Door onze kennis van het fiscale recht en raakvlakken met het strafrecht levert onze bijstand meerwaarde op, naast uw eigen strafrechtadvocaat. Weet u bijvoorbeeld dat een veroordeling gevolgen kan hebben voor aftrekbaarheid van kosten over meerdere jaren? En dat strafrechtelijke ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel uit niet-fiscale delicten tot onterechte belastingheffing kan leiden als Belastingdienst en OM (het Openbaar Ministerie) ieder hun eigen plan trekken? Dit soort onderwerpen staan niet logischerwijs op het netvlies van iedere strafrechtadvocaat.

Geheimhoudingsplicht

Anders dan een accountant of belastingadviseur beschikken wij over een geheimhoudingsplicht (en verschoningsrecht), dat essentieel kan zijn om u zonder vrees voor openbaarmaking te laten informeren en te laten bijstaan. Dat betekent ook dat wij niet getapt morgen worden. En dat wij in een eventuele strafzaak niet verplicht kunnen worden om over het met u besprokene als getuige vragen te beantwoorden. Wat wij voor u doen of wat in onze opdracht voor u wordt gedaan, valt onder die geheimhouding.

Strafrechtelijke ontneming ‘ fiscaal voordeel’  niet toegestaan

Als iemand strafrechtelijk is veroordeeld en ‘voordeel heeft genoten’ (geld heeft verdiend) met een misdrijf, dan mag dat strafrechtelijk worden afgepakt. Dat heet ook wel strafrechtelijke ontneming, of plukken. Deze methode van strafrechtelijk afpakken mag niet voor voordeel verdiend met fiscale delicten. De winst van een belastingfraude mag dus niet binnen het strafrecht worden ontnomen. Wat de fiscus aan belastingheffing is misgelopen, zal via een belastingaanslag moeten worden vastgesteld en geïncasseerd.

Dubbel terugbetalen: afpakken en belastingheffing

Als het om voordeel gaat dat niet is verdiend met belastingfraude maar door ander verboden gedrag, en er volgt een veroordeling voor dat misdrijf, dan kan dat geld wel strafrechtelijk worden afgepakt. Dit kan tot ongewenste gevolgen leiden, omdat de strafrechter geen rekening houdt met belasting die daarover is betaald of alsnog moet worden betaald. Er is wel beleid dat de Belastingdienst en het OM overleggen om deze dubbeling juist te voorkomen, in het zogenoemde ‘AAFD-protocol’ en de Aanwijzing ontneming. Maar in de praktijk gebeurt dat vaak niet of leidt het overleg niet ertoe dat een van beide terugtreedt. In dat geval zou een betaalde ontneming pas van het belastbare inkomen mogen worden afgetrokken nadat de betaling heeft plaatsgevonden. Omdat dat vaak jaren later zal zijn, kan een dubbele belastingheffing ontstaan. Het is dus van belang dit te voorkomen en anders naar een oplossing te zoeken.

Belastingheffing over niet-behaalde winst

Een bijzondere regel is dat wanneer iemand onherroepelijk is veroordeeld voor een misdrijf, de kosten die in de vijf jaren daarvoor in aftrek zijn gebracht mogen worden bijgeplust. Eenvoudig gezegd wordt krijgt de veroordeelde dan alsnog te maken met belastingheffing over zijn omzet, in plaats van over de winst die hij onder aan de streep heeft behaald, na aftrek van bijvoorbeeld inkoopkosten. Bij een marge van bijvoorbeeld 10% hebben we het dan dus over belastingheffing over 10x de winst. Dit kan alle reden vormen vanuit de verdediging om het strafrechtelijk traject niet al te snel afgerond te willen zien. Zolang deze extra sanctie niet uit de wet is verdwenen, is het in ieder geval verstandig met dit gevolg rekening te houden en daarop te anticiperen.