Terug naar Korte Berichten 27 juli 2022

Kansen in bezwaar na onvoldoende 'rechtsherstel' box 3

Geschreven door: Vanessa Huygen

Kansen in bezwaar na onvoldoende 'rechtsherstel' box 3

Ook na toepassing van het ‘#rechtsherstel’ kunnen belastingplichtigen menen dat ze nog steeds #teveel betalen. Wat kunnen zij doen? Dat is verschillend voor de situatie dat

  • het bezwaar in “massaal bezwaar” is afgedaan;
  • wanneer ze nog een definitieve aanslag te verwachten hebben of;
  • juist te laat waren om alsnog bezwaar te kunnen maken (de niet-bezwaarmakers).

Om diverse redenen kan het ‘rechtsherstel’ geen voldoende rechtsherstel vormen. De Hoge Raad heeft immers gezegd – kort gezegd: het #box_3 systeem vanaf 2017 deugt niet en herstel moet plaatsvinden op basis van het #werkelijk genoten #rendement. Het besluit over het rechtsherstel kijkt echter niet individueel maar vormt een ‘one size fits all’ die niet ‘all’ past (‘Beperkte uitleg 'spaargeld' in Besluit rechtsherstel Kerstarrest’). Kort gezegd: het kan goed zijn dat u toch nog veel méér betaalt dan de heffing over het rendement dat in een belastingjaar is behaald.

Om inhoudelijk een goede kans te maken, moet een belastingplichtige wel goed kunnen #motiveren dat en hoeveel rente etc. écht is behaald, om de vergelijking fictief versus werkelijk rendement te kunnen maken. De #bewijslast voor dat lagere rendement rust namelijk op de belastingplichtige.

Niet-bezwaarmakers

Op dit moment wordt nagedacht over #opties voor #rechtsherstel voor #niet_bezwaarmakers (zie 'Opties rechtsherstel niet-bezwaarmakers box 3'). Dat klinkt mooier dan het is, aangezien één van de opties is dat #geen rechtsherstel wordt geboden.

Het EU Hof van Justitie (#EU_Hof) heeft een arrest gewezen dat relevant kan zijn voor niet-bezwaarmakers. In ‘#Grossmania’ is namelijk geoordeeld dat herstel van een inbreuk op eigendom moet worden geboden, terwijl niet binnen de wettelijke termijnen beroep was aangetekend (EU-arrest Grossmania, C-177/20). Betekent dit dat – binnen het Unierecht – het recht op eigendom altijd moet worden gewaarborgd, ook als niet tijdig bezwaar is gemaakt? Het arrest Grossmania betrof een Hongaarse regeling voor onteigening van vruchtgebruik op landbouwgrond. In hoeverre dat specifiek genoeg is om toe te kunnen passen op box 3-‘onteigening’ is nog niet duidelijk.

Massaal bezwaar-makers

Wie in het massaal bezwaar ‘viel’, heeft met de collectieve uitspraak op bezwaar ‘uitspraak’ gekregen. Daarin stond niet meer dan dat het beroep op schending van het box 3 systeem (vanaf 2017) met het eigendomsrecht gegrond is en alle bezwaarschriften om die reden gegrond zijn. Maar daarmee heeft iemand nog niet zijn individuele tegemoetkoming. Die valt – volgens planning – binnenkort op de mat of is net binnen. Voor 4 augustus moeten alle betrokkenen bericht hebben gehad. De collectieve uitspraak vermeldt dat daartegen #geen #beroep kan worden ingesteld. Dat kan ook niet tegen de individuele afhandeling waar iemand het niet mee eens is. En dan?

In dit geval kan worden verzocht om ‘ambtshalve vermindering’. Dat heeft voor-  en nadelen. Voordeel is dat niet de zesweekse bezwaartermijn geldt, maar de vijfjaarstermijn voor een verzoek vermindering. Nadeel is dat eerst op dat verzoek moet worden beslist, daartegen vervolgens eerst (weer) bezwaar moet worden gemaakt en pas dan beroep bij de rechter mogelijk is.

 

“termijn eerst, motivering later”

Definitieve aanslag gehad

Wie recent een definitieve aanslag heeft gehad van minder dan #zes_weken jong waarin te veel box 3 heffing wordt geheven over 2017 of later, kan daartegen bezwaar maken. Let goed op de termijnen: bezwaar maken ná zes weken is in principe #te_laat zonder herkansing. Komt u krap in de termijn te zitten, stuur dan desnoods eerst een kort briefje waarin u aangeeft het niet eens te zijn met de aanslag en vraag om meer tijd om dat (verder) te onderbouwen. Dat heet ook wel een ‘#proforma bezwaar’. Let eerst op de termijn, de motivering kan later – maar wel binnen de termijn die u daarna krijgt, anders bent u alsnog #niet_ontvankelijk en staat u met lege handen.

 

Lees meer hierover: ‘Rekentool rechtsherstel box 3 na Kerstarrest

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_rechtsherstel-teveel-boxabr3-activity-6958054944805371905-Lol-