Bij problemen met de FIOD een advocaat in de arm nemen

De FIOD is de opsporingsdienst van de Belastingdienst. De FIOD wordt ingezet om financiële fraude en belastingfraude op te sporen en om de verdachten hiervan voor de rechter te brengen. Normaal gesproken zult u dus niet te maken krijgen met de FIOD. Toch kunt u als ondernemer problemen krijgen met de Belastingdienst. U heeft bijvoorbeeld een boekenonderzoek gehad, er heeft een derdenonderzoek plaatsgevonden of een waarneming ter plaatse. Als de Belastingdienst tot de conclusie komt dat u mogelijk verdacht wordt van belastingfraude, dan is het niet ondenkbaar dat u de FIOD over de vloer krijgt om de boekhouding in beslag te nemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verdenking van btw-carrouselfraude, in een nationaal strafrechtelijk onderzoek of door het EOM (Europees Openbaar Ministerie). Niet zelden wordt u bij een bezoek van de FIOD als verantwoordelijke ondernemer aangehouden voor verhoor. De fiscaal advocaat zal zich ter plekke bij u melden om u op de hoogte te houden van uw rechten en plichten. Tevens zal de advocaat u bijstaan, tijdens het verhoor. Krijgt u bezoek van de FIOD, dan is een advocaat bellen daarom het eerste wat u moet doen.

Expertises

Bel direct uw advocaat als de FIOD bij u langskomt

Wanneer u serieus in beeld bent als verdachte van fraude, dan zal de FIOD doorgaans onverwachts bij u binnenvallen. Hierbij wordt de boekhouding in beslag genomen en de kans is aanwezig dat u als ondernemer aangehouden wordt voor verhoor. U hoeft overigens niet altijd als verdachte te worden verhoord, dit kan ook als getuige zijn. Het is belangrijk om direct contact te zoeken met een advocaat als de FIOD bij u langskomt. De eerste cruciale fase waarin u wordt verhoord is erg belangrijk voor het verloop van de (straf)zaak. Daarnaast heeft u bepaalde rechten en plichten en de advocaat kan u hier alles over vertellen. Neem daarom direct telefonisch contact met ons op via 020 - 22 69 018 of buiten kantoortijden rechtstreeks met Vanessa Huygen of Marloes Lammers. Als u in voorlopige hechtenis zit, is de advocaat meestal de enige die bij u langs mag komen en zij zal u bijstaan tijdens uw verhoor.

Uitgangspunt bij een doorzoeking van de FIOD

Het kan zijn dat u of uw onderneming verdachte is. U bent verplicht een doorzoeking toe te laten, maar u hoeft niet mee te werken aan uw eigen veroordeling.

De beginfase van de doorzoeking en (tijdens of later) het verhoren van verdachten of getuigen zijn cruciaal. Een verklaring kan maar één keer goed worden gegeven; een eenmaal gegeven minder zorgvuldige verklaring kan niet worden ‘ingetrokken’ en verdwijnt niet uit het dossier. Zorgvuldigheid is daarom van groot belang boven snel uitleg willen geven.

Zorg dat u voorzien bent van goede rechtsbijstand van een advocaat. De advocaat is op de hoogte van al uw rechten en plichten en kan u derhalve informeren en adviseren. Als verdachte kunt u worden aangehouden en meegenomen voor verhoor.

Wanneer u(w) onderneming (nog) geen verdachte is, kunt u verplicht zijn tot uitlevering van informatie.

Op verzoek van de FIOD bent u, ook als getuige, niet verplicht om een verklaring af te leggen. Wat voor u het beste is, kunt u in overleg met uw advocaat bepalen. Het kan zijn dat u contractueel tot geheimhouding verplicht bent. Dan is het verstandig niet te getuigen voordat u door een rechter wordt opgeroepen. Ook kan het zijn dat uw verklaring uzelf tot verdachte maakt. Ook in dit geval staat zorgvuldigheid dus voorop.

Wanneer u in een eerdere instantie een advocaat heeft ingeschakeld, kan zich tussen de in beslag te nemen stukken ook geheimhoudersinformatie bevinden. Die geheimhouding blijft gelden wanneer de informatie bij u ligt. Zorg ervoor dat OvJ en FIOD van dergelijke documenten geen kennisnemen maar de informatie verzegeld (in een gesloten envelop) meenemen, zodat de advocaat zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen

Stappenplan bij een inval van de FIOD

 1. Receptie informeert directie
  De receptie waarschuwt direct de betrokken directiemedewerker naar wie het onderzoek is gericht, dan wel een binnen de organisatie aangewezen persoon die in dergelijke situaties optreedt als woordvoerder (hierna: de directie).

 2. Leid FIOD en OvJ naar lege wachtkamer
  Vraag de OvJ en FIOD-ambtenaren in de wacht- of spreekkamer te blijven tot de directie is gearriveerd. Zorg dat in die ruimte geen documenten liggen en eventuele kasten niet kunnen worden geopend.
   
 3. Vastleggen gegevens OvJ en FIOD
  Leg vast wie de OvJ en de opsporingsambtenaren c.q. eventuele andere onderzoekers zijn. Vraag om legitimatie en noteer de gegevens.
   
 4. Informeer naar het onderzoek en status verdachte
  Vraag naar doel en wettelijke basis van het onderzoek. Waar richt het onderzoek zich precies op? Is de ondernemer of onderneming verdachte? Zo nee, wie wel? Wat zoekt men? Probeer een zo helder mogelijk beeld te krijgen.
   
 5. Zorg voor getuigen en eigen verslaglegging
  Zorg dat één of meer getuige(n), bij voorkeur kantoorgenoten, aanwezig zijn en maak aantekeningen.
   
 6. Vastlegging onregelmatigheden
  Protesteer tegen onregelmatigheden en laat deze vastleggen in het P-V van doorzoeking of bericht dat zo nodig naderhand per brief aan de RC.
   
 7. Raadpleeg een advocaat
  Neem direct contact op met uw eigen advocaat, indien deze gespecialiseerd is in het (fiscale) strafrecht. Heeft u nog geen (fiscaal) strafrechtadvocaat die u hierin kan bijstaan, vraag uw eigen advocaat of adviseur of deze u kan doorverwijzen. Laat die advocaat u adviseren hoe u verder moet handelen.
   
 8. Vraag om afwachten advocaat
  U kunt de FIOD-ambtenaren verzoeken om te wachten tot uw advocaat op locatie is. Een dergelijk verzoek mag echter worden geweigerd. Informeer uw advocaat welke handelingen in tussentijd worden verricht.
   
 9. Controleer vordering uitlevering
  Als getuige kunt u verplicht worden documenten uit te leveren. Een dergelijke vordering mag niet aan u worden gericht als u verdachte bent. Vraag om een schriftelijke vordering en beoordeel die zorgvuldig met uw advocaat. De vordering moet voldoende specifiek zijn en u hoeft alleen te leveren waar u over beschikt. Vraag zo nodig uitstel om advies in te winnen. Maak kopie van de uitgeleverde informatie.
   
 10. Laat documenten advocaat verzegelen
  Wanneer zich op uw onderneming correspondentie of andere stukken van een advocaat bevinden, weiger uitlevering. Wanneer deze in beslag wordt/worden genomen, dring erop aan dat OvJ en FIOD hiervan geen kennis nemen maar verzegeld (in een gesloten envelop) meenemen zodat de advocaat zich op zijn verschoningsrecht kan beroepen.
   
 11. Niet verplicht verklaren
  Tijdens een doorzoeking kan de FIOD u vragen stellen. Alles wat zij waarnemen of (u) horen zeggen, kunnen ze vastleggen in een proces-verbaal en gebruiken als bewijs. U bent niet verplicht om een verklaring af te leggen. Als verdachte heeft u het zwijgrecht. Als getuige bent u pas verplicht een verhoor te ondergaan en te antwoorden wanneer u daartoe wordt opgeroepen door de rechter. De FIOD kan hier wel op aandringen of stellen dat het een nodeloze vertraging oplevert omdat de rechter ze dan zal oproepen. Ga daar niet in mee. Indien opgeroepen door de rechter zal het verhoor zorgvuldiger verlopen en kan u niet worden verweten door bijvoorbeeld cliënten of zakenpartners dat u onverplicht uw (contractuele) geheimhouding hebt geschonden.

HuygenLammers Advocaten is bij problemen met de FIOD uw advocatenkantoor

Krijgt u bezoek of krijgt u een uitnodiging van de FIOD? Een advocatenkantoor inschakelen is dan noodzakelijk om de juiste juridische bijstand te krijgen. Hiervoor kunt u terecht bij HuygenLammers Advocaten. Wij hebben veel ervaring in fiscale strafzaken en zaken waarbij de FIOD betrokken is. Wij staan u graag bij en stellen ons tot doel om de beste oplossing voor uw situatie te vinden. Heeft u bijstand nodig of wilt u meer weten over onze dienstverlening? Neemt u dan gerust contact met ons op