Terug naar Korte berichten 28 June 2021

Hoge Raad: Belastingdienst mag conclusie #schending #administratieplicht #niet snel baseren op #bewijsvermoedens

Geschreven door: Vanessa Huygen

Hoge Raad: Belastingdienst mag conclusie #schending #administratieplicht #niet snel baseren op #bewijsvermoedens

Het gaat namelijk om een ‘zwaar verwijt’ waarvan ‘met terughoudendheid’ gebruik moet worden gemaakt. Grote terughoudendheid is ook geboden bij #extrapolatie van constateringen over #andere #tijdvakken.

Ongekend hard is de Hoge Raad in dit arrest in een overweging ‘ten overvloede’: in de voorliggende zaak was al genoeg om tot vernietiging van het hofoordeel te komen. Daarnaast ziet de Hoge Raad kennelijk genoeg reden om de Belastingdienst in algemene zin te wijzen op hoe tot een (tot omkering van de bewijslast leidende) informatiebeschikking kan worden gekomen op grond van – in gewonemensentaal – een #ondeugdelijke #administratie.

“De Hoge Raad merkt daarbij nog het volgende op. De #vaststelling dat de #administratieplicht is #geschonden, zal gebaseerd moeten zijn op #bevindingen die voortvloeien uit een onderzoek naar de #administratie van de administratieplichtige. De vraag of aan de administratieverplichtingen al of niet is voldaan, zal #per #tijdvak moeten worden beantwoord. Dat naheffing over meer dan één aangiftetijdvak kan geschieden bij één naheffingsaanslag, doet daaraan niet af.

Bij het geven van een bewijsoordeel kan het gebruik van #vermoedens aan de orde komen. Dat zal vooral geboden zijn in gevallen waarin hetgeen moet worden bewezen niet of bezwaarlijk waarneembaar is voor de rechter of voor de partij op wie de bewijslast rust.

Dit doet zich #doorgaans #niet voor bij de beoordeling van een #administratie. Bij een voorhanden zijnde administratie kan de inspecteur namelijk aanwijzen wat daarin ontbreekt of onjuist is.

Het #zware #verwijt dat een administratieplichtige in bepaalde, niet onderzochte, aangiftetijdvakken niet heeft voldaan aan zijn administratie- en bewaarplicht kan daarom in de regel niet worden gebaseerd op het niet-naleven van de administratie- en bewaarplicht in [andere] wel onderzochte tijdvakken.

Dit is alleen anders wanneer voldoende zwaarwegende redenen bestonden waarom dat onderzoek achterwege kon blijven, en bovendien aannemelijk is dat in de niet-onderzochte tijdvakken zich dezelfde of soortgelijke tekortkomingen hebben voorgedaan.

Bij de beoordeling of dit aannemelijk is, kunnen vermoedens worden gehanteerd die zijn gebaseerd op vaststaande feiten. Van dergelijke vermoedens moet met terughoudendheid gebruik worden gemaakt, aldus de Hoge Raad.”

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_schending-administratieplicht-niet-activity-6815204183575150592-23tW