Vanessa Huygen deelt met grote regelmaat bijdragen op LinkedIn over actuele onderwerpen gerelateerd aan Belastingprocedures, Controle en Boekenonderzoek, Fiscaal Strafrecht, Inkeer / vrijwillige verbetering, Invordering, Mediation en/of Overlap tussen belastingrecht en strafrecht. Om deze (meest relevante) berichten eenvoudig te kunnen terugzoeken, zijn deze (vanaf 1 februari 2021) hieronder opgenomen. Onder het bericht staat telkens de hyperlink naar het desbetreffende bericht op LinkedIn. 

Zie ook deze hyperlinks naar alle Bijdragen (‘shares’) en Artikelen van Vanessa Huygen op Linkedin.

 

Strafrechtelijke #ontneming van #voordeel: is dit wel #helemaal ‘verkregen’ uit het feit?

29 juni 2021

De Hoge Raad herhaalt – in mijn woorden – dat voordeel ook #indirect kan zijn verkregen. Mysterieus is dat de Hoge Raad verwijst naar een arrest van 25 mei 1999, dat voor mij onvindbaar is. In dit arrest wordt verwezen naar ‘ECLI .. AK1554’, in een arrest van 2011 naar een ‘LJN AK1546’. Beide zijn niet gepubliceerd via uitspraken.rechtspraak.nl.

Maar wat zegt de HR hier? Uit Tekst en Commentaar Strafrecht:

“Onder ‘voordeel (…) verkregen door middel van of uit de baten’ van een strafbaar feit waarvoor de betrokkene is veroordeeld, kan ook worden begrepen daadwerkelijk genoten voordeel in het geval dat het strafbare feit op zichzelf #geen #rechtstreeks voordeel oplevert, doch kennelijk ertoe strekt en #geëigend is voordeel te #genereren (HR 27 september 2011, NJ 2011/458 en HR 25 mei 1999, JOW 1999/43).”

Dus als het misdrijf geen voordeel oplevert maar wel het #middel vormt om voordeel te verkrijgen, dan het voordeel ook ‘verkregen’ door dat feit.

*edit: zie ook hieronder:
"Nee, belastingontduiking over legale inkomsten maakt de inkomstenbron niet als geheel crimineel." 
De Hoge Raad heeft al meermaals vastgesteld dat opbrengsten van een onderneming onderneming niet worden “verkregen” door valse boekhouding*

Maar gaat dat hier wel goed?

Het gaat om #valse #facturen aan een BV waarvan betrokkene #enig #aandeelhouder en directeur was. Zijn ‘eigen’ BV kortom. Een deel daarvan stak hij contant in eigen zak. Dat bedrag wordt als wederrechtelijk voordeel ontnomen.

Dus wie is hierdoor benadeeld? Nu het om een #eigen #BV ging, zou ik zeggen: alleen de fiscus voor zover die tekort gekomen is. Stel dat het als ‘loon’ zou zijn aan te merken dus grofweg 52% van dat bedrag. Scheelt toch de helft.

.. of zou dit bedrag – in het jaar van betaling – als ‘negatief loon’ kunnen worden aangemerkt? In dat geval krijgt betrokkene de belasting over dat bedrag weer terug - in theorie althans. In de praktijk vermoedelijk niet, omdat hij niet meer terugkrijgt dan de belasting die hij over (andere) belastbare inkomsten zou moeten betalen. Dit probleem van dubbeltelling van afpakken en belastingheffing speelt vaker (https://www.huygenlammersadvocaten.nl/expertises/overlap-belastingrecht-en-strafrecht).

​​​​​​https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_ontneming-voordeel-helemaal-activity-6815544649445339136-puHA

 

Hoge Raad: Belastingdienst mag conclusie #schending #administratieplicht #niet snel baseren op #bewijsvermoedens

28 juni 2021

Het gaat namelijk om een ‘zwaar verwijt’ waarvan ‘met terughoudendheid’ gebruik moet worden gemaakt. Grote terughoudendheid is ook geboden bij #extrapolatie van constateringen over #andere #tijdvakken.

Ongekend hard is de Hoge Raad in dit arrest in een overweging ‘ten overvloede’: in de voorliggende zaak was al genoeg om tot vernietiging van het hofoordeel te komen. Daarnaast ziet de Hoge Raad kennelijk genoeg reden om de Belastingdienst in algemene zin te wijzen op hoe tot een (tot omkering van de bewijslast leidende) informatiebeschikking kan worden gekomen op grond van – in gewonemensentaal – een #ondeugdelijke #administratie.

“De Hoge Raad merkt daarbij nog het volgende op. De #vaststelling dat de #administratieplicht is #geschonden, zal gebaseerd moeten zijn op #bevindingen die voortvloeien uit een onderzoek naar de #administratie van de administratieplichtige. De vraag of aan de administratieverplichtingen al of niet is voldaan, zal #per #tijdvak moeten worden beantwoord. Dat naheffing over meer dan één aangiftetijdvak kan geschieden bij één naheffingsaanslag, doet daaraan niet af.

Bij het geven van een bewijsoordeel kan het gebruik van #vermoedens aan de orde komen. Dat zal vooral geboden zijn in gevallen waarin hetgeen moet worden bewezen niet of bezwaarlijk waarneembaar is voor de rechter of voor de partij op wie de bewijslast rust.

Dit doet zich #doorgaans #niet voor bij de beoordeling van een #administratie. Bij een voorhanden zijnde administratie kan de inspecteur namelijk aanwijzen wat daarin ontbreekt of onjuist is.

Het #zware #verwijt dat een administratieplichtige in bepaalde, niet onderzochte, aangiftetijdvakken niet heeft voldaan aan zijn administratie- en bewaarplicht kan daarom in de regel niet worden gebaseerd op het niet-naleven van de administratie- en bewaarplicht in [andere] wel onderzochte tijdvakken.

Dit is alleen anders wanneer voldoende zwaarwegende redenen bestonden waarom dat onderzoek achterwege kon blijven, en bovendien aannemelijk is dat in de niet-onderzochte tijdvakken zich dezelfde of soortgelijke tekortkomingen hebben voorgedaan.

Bij de beoordeling of dit aannemelijk is, kunnen vermoedens worden gehanteerd die zijn gebaseerd op vaststaande feiten. Van dergelijke vermoedens moet met terughoudendheid gebruik worden gemaakt, aldus de Hoge Raad.”

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_schending-administratieplicht-niet-activity-6815204183575150592-23tW

 

Leidt een onrechtmatigheid in de selectie tot een onrechtmatige belastingaanslag? Oftewel: leidt een #vergiftigde selectie tot een vergiftigde aanslag die vernietigd moet worden?

23 juni 2021

Deze vraag stelt Advocaat-Generaal Niessen zich in zijn advies aan de Hoge Raad. 

“Gesteld dat van een onrechtmatige selectie sprake is, brengt deze dan mee dat de belastingaanslag dat ook is?”

De A-G stelt vast dat zonder de onrechtmatige selectie - het vinkje op de #fraudelijst Project 1043/FSV (de ‘#Fraude #Signalering Voorziening’) - de aanslag niet op deze manier zou zijn opgelegd. Met andere woorden: er is een oorzakelijk (causaal) verband tussen het vinkje en de aanslag.

Daarom beantwoordt de A-G zijn eigen vraag bevestigend: de onrechtmatige selectie leidt tot een onrechtmatige aanslag. Alle acties die volgen uit deze selectie moeten worden ‘genegeerd’:

“Het al dan niet beantwoorden van vragen door de belastingplichtige en de eventuele inhoud van die antwoorden kunnen niet in aanmerking worden genomen bij het opleggen van diens belastingaanslag(en). Dus dienen de desbetreffende belastingaanslagen te worden verminderd voor zover zij daarop stoelen.” 

Fragmenten uit: Conclusie R.E.C.M. Niessen, 17 juni 2021, Nr. 20/02304:

[§ 5.5 e.v.] 

Leidt een onrechtmatigheid in de selectie tot een onrechtmatige belastingaanslag?

[§ 5.6] 

“Gesteld dat van een onrechtmatige selectie sprake is, brengt deze dan mee dat de belastingaanslag dat ook is? De selectie is een handeling die direct betrekking heeft op de belanghebbende. Verder staat vast dat zonder de selectie de belastingaanslag niet of niet tot het vastgestelde bedrag zou zijn opgelegd.58 De onrechtmatigheid (een selectieregel of een ‘vinkje’) bewerkstelligt dat de inspecteur onderzoek verricht (of dat de kans op een dergelijk onderzoek groter wordt). De onrechtmatigheid die in de selectie schuilt, voert dus tot het onderzoek dat de inspecteur verricht en vervolgens in voorkomende gevallen tot een hogere belastingaanslag. Tussen selectie, onderzoek en (verhoogde) aanslag bestaat dus een causaal verband.59 Zie tevens onderdeel 4.22: wanneer geen selectieregel van toepassing is, wordt de aanslag conform aangifte opgelegd.”

[§ 5.7] 

“Het bewijs dat leidde tot verhoging van de aanslag, berust in die gevallen dus op een onrechtmatige grondslag. (…)”

[§ 5.9] 

“De eerste vraag moet dus in beginsel bevestigend worden beantwoord.”

[§ 5.35 e.v.] 

Gronden voor klachten: bestaat voor Project 1043/FSV een wettelijke basis?

[§ 5.39] 

“de Strafkamer van de Hoge Raad [acht] slechts in een beperkt aantal gevallen bewijsuitsluiting geboden (…) In strafrechtelijke zaken is steeds een derde partij: de gelaedeerde ofwel het slachtoffer, betrokken. Voor deze persoonlijk betrokken partij is het moeilijk te verteren wanneer voorhanden bewijs van het delict van tafel verdwijnt. In het belastingrecht is niet sprake van een slachtoffer in de bedoelde zin, terwijl anders dan in grote delen van het overige bestuursrecht ook geen derde-belanghebbende bestaat. Zonder het belang van de staat te willen negeren moet worden vastgesteld dat daarmee de impact van bewijsuitsluiting in belastingzaken geringer is dan in relatie tot vele delicten uit het commune strafrecht.” 

[§ 5.41] 

“Het gevolg van de zojuist getrokken conclusie is dat acties van de Belastingdienst (zoals het stellen van vragen over een ingediende aangifte) die voortvloeien uit de selectie van een belastingplichtige door toepassing van Project 1043/FSV, moeten worden genegeerd. Het al dan niet beantwoorden van vragen door de belastingplichtige en de eventuele inhoud van die antwoorden kunnen niet in aanmerking worden genomen bij het opleggen van diens belastingaanslag(en). Dus dienen de desbetreffende belastingaanslagen te worden verminderd voor zover zij daarop stoelen.” 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vergiftigde-vernietigd-fraudelijst-activity-6813427089904082944-x5Lg 

 

Rechtbank én Hof: '#vrijspraak staat #niet in de weg aan #belastingheffing'

21 juni 2021

Met #juridische #acrobatiek wurmen zowel de rechtbank als het hof zich in bochten om - ondanks vrijspraak voor hetzelfde als wat deze betrokkene fiscaal 'verweten' wordt - zich daar niet aan te binden.

Zoals ik in 2014 schreef:

"#Strafrechtelijke en #fiscale #procedures over één en dezelfde kwestie kunnen tot #andere #uitkomsten leiden. Rechters zijn over en weer niet gebonden aan elkaars uitspraken en bewijsregels. Dit kan wringen. Het kan ook #te #veel #wringen."

Even terug naar de kern: in 2014 wees het Mensenrechtenhof (#EHRM) het arrest #Melo #Tadeu, met als essentie: na een vrijspraak mag een andere rechter, ook een belastingrechter, die #vrijspraak #niet expliciet of impliciet in #twijfel trekken.

Belanghebbende in deze procedure is vrijgesproken van het opzettelijk onjuist of onvolledig doen van 'vermogensbelasting' 1994 tot en met 2000. Vervolgens krijgt hij vragen over verzwegen vermogen in 2015/2016. De veronderstelling dat dat vermogen bestaat, is gebaseerd op informatie uit 1994 en de veronderstelling: 'Een dergelijk saldo verdwijnt - in de regel - niet snel'.

De vrijspraak vanwege verzwegen vermogen zou dus logischerwijs een veronderstelling dat dat vermogen tóch is verzwegen, in de weg staan.

Toch?

Nee hoor, zegt het hof:

"5.7. .. De strafkamer van het Hof heeft geoordeeld dat op basis van het microfiche niet het wettig en overtuigend bewijs in strafrechtelijke zin is geleverd dat belanghebbende een onjuiste of onvolledige aangifte heeft gedaan. De strafkamer is, zoals de rechtbank terecht heeft overwogen, op grond van de voor het strafprocesrecht geldende (bewijs)regels tot deze vrijspraak gekomen. Ook het Hof trekt de juistheid van deze beslissing van de strafkamer niet in twijfel. .. [Het] gaat om een andere rechtsvraag dan die waarover de strafkamer zich heeft gebogen (...) of de inspecteur, op basis van de voor het fiscale procesrecht geldende regels, zich in redelijkheid op het standpunt kan stellen dat de door hem gevraagde inlichtingen en bescheiden voor de belastingheffing van belanghebbende van belang kunnen zijn (..). Een bevestigend antwoord op die vraag staat niet op gespannen voet met de strafrechtelijke vrijspraak. Het beroep van belanghebbende op het arrest Melo Tadeu wordt daarom verworpen. .."

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vrijspraak-niet-belastingheffing-activity-6812660446261198848-3oME

 

(Geen) strafvervolging mogelijk na geautomatiseerde verzuimboete?

18 juni 2021

“Eén keer straf is natuurlijk wel genoeg. Maar hierdoor sluit een relatief lage - veelal geautomatiseerde - verzuimboete de strafvervolging voor het jarenlang niet betalen van de op de aangifte verschuldigde omzetbelasting wel heel eenvoudig uit. Tijd voor een nuancering?

#unaviabeginsel #verzuimboete #strafvervolging

- Dennis van der Veer op Linkedin

Die nuancering bestaat allang: dat heet “nieuwe bezwaren”.

Zijn die er na de boete-oplegging, dan kan via een machtiging van de rechter-commissaris toestemming worden verkregen om alsnog te vervolgen.

Bovendien gaan de boetes in dit voorbeeld om betaalverzuimen, die sowieso al niet zomaar tot strafvervolging kunnen leiden.

Dat strafrecht moet vooral bewaard blijven voor situaties waarvoor een bestuurlijke boete geen adequate reactie vormt. Niet te snel naar grijpen dus.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6809531504943878144?commentUrn=urn%3Ali%3Acomment%3A%28activity%3A6809531504943878144%2C6809925197634793472%29

​​​​

Oproep aan de #Belastingdienst: stel geen #verhulde #schuldvragen. 'T is een kwestie van #fatsoen.

17 juni 2021

Met dit pleidooi van Wendy Nent-Vroomen kan ik van harte instemmen:

“het onverplicht opnemen van de #cautie (/het #zwijgrecht op fiscale #boetevragen, VSHVD/) [kan] vanuit het oogpunt van #rechtsbescherming ook gewoon fatsoenlijk zijn.”

“Dat een belastingplichtige een vraag niet hoeft te beantwoorden, betekent niet dat de inspecteur deze niet mag stellen; schuldvragen mogen gesteld worden. Indien een inspecteur van een ingediende aangifte wil afwijken of een navorderings- of naheffingsaanslag wil opleggen, mag hij immers een #schuldonderzoek doen om te beoordelen of een boete kan worden opgelegd.”

“Bij schriftelijk gestelde vragen wordt in de regel niet gewezen op het #recht om zuivere #schuldvragen #niet te #beantwoorden (ook wel het geven van de #cautie genoemd).”

Voor een gemiddelde belastingplichtige is een informatieverzoek van de Belastingdienst geen dagelijkse kost. Het lijkt mij gezien de #machtspositie van de Belastingdienst niet meer dan #normaal dat de inspecteur bij het stellen van zowel heffingsgerelateerde vragen als zuivere schuldvragen absolute #duidelijkheid schept over de #rechten van de belastingplichtige van wie hij de informatie wenst te ontvangen. Het is ook niet heel moeilijk om de vragen te rubriceren en bij iedere categorie duidelijk aan te geven waarom deze vragen worden gesteld. Op die manier handel je als #bestuursorgaan #open en #transparant en is het voor iedereen duidelijk wat de #bedoeling is en hoe de #rechtsbescherming van de betreffende belastingplichtige is.”

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_belastingdienst-verhulde-schuldvragen-activity-6810980513868738560-OHqW

 

Hoge Raad: #informatiebeschikking ziet ook op nog onbekende #buitenlandse #vermogensbestanddelen; wel #herstelmogelijkheid van vier weken ter #voorkoming #omkering en verzwaring van de #bewijslast.

11 juni 2021

"de Hoge Raad [vernietigt ] de hofuitspraak omdat het hof ten onrechte heeft geoordeeld dat de inspecteur geen vragen mocht stellen over hem nog #onbekende buitenlandse #bankrekeningen. Als de inspecteur bekend wordt met niet aangegeven buitenlandse bankrekeningen, dan mag hij zich in #redelijkheid op het standpunt stellen dat de #mogelijkheid bestaat dat de belastingplichtige over onbekende bronnen van inkomen heeft beschikt en ervoor heeft gekozen daarmee verband houdende vermogensbestanddelen in het buitenland onder te brengen."

De informatiebeschikking blijft dus in stand, maar er is nog een #escape voor belanghebbenden. De sanctie als gevolg van die beschikking kan alsnog #ongedaan worden gemaakt:

"[De Hoge Raad] stelt belanghebbenden een termijn van vier weken, te rekenen vanaf de datum waarop dit arrest is gewezen, om alsnog te #voldoen aan de informatiebeschikking.'

Voldoen belanghebbenden alsnog aan bankrekeningen, waarvan inmiddels duidelijk zal zijn geworden om welke het gaat, dan #vervalt de sanctie van omkering & verzwaring van de bewijslast.

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_informatiebeschikking-buitenlandse-vermogensbestanddelen-activity-6809136886649507841-wWxu

CPB-directeur: #Nederland moet #bitcoin en andere #cryptovaluta #verbieden

11 juni 2021

"Een ban leidt volgens [directeur Pieter Hasekamp van het Centraal Planbureau (CPB)] tot een #waardedaling en kan zo het einde van cryptomunten inluiden.

'Het product heeft zelf immers geen intrinsieke waarde en ontleent zijn aantrekkingskracht alleen aan acceptatie door anderen.'

De ultieme stap is volgens hem een #totaalverbod op productie, handel en bezit van cryptomunten. In de praktijk zal dit lastig te #handhaven zijn. Cryptovaluta worden niet uitgegeven door financiële instellingen. Ze worden bovendien internationaal verhandeld en autoriteiten hebben er door het decentrale karakter in het algemeen weinig grip op. Minister van Financiën Hoekstra wees daarom in 2018 een verbod op cryptomunten van de hand.

Juist omarmen

In andere landen is er momenteel een omgekeerde beweging gaande; in El Salvador is de bitcoin woensdag omarmd als wettig betaalmiddel. Ondernemers met toegang tot de benodigde technologie mogen betalingen met de cryptomunt niet meer weigeren.

Toch loopt de munt ook daar tegen problemen aan. Het is de vraag of de bitcoin echt veel gebruikt gaat worden, aangezien een derde van de bevolking geen internetaansluiting heeft."

Bron: https://nos.nl/artikel/2384532-cpb-directeur-nederland-moet-bitcoin-en-andere-cryptovaluta-verbieden

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_nederland-bitcoin-cryptovaluta-activity-6809023578583924736-GSJG

 

Hof #vernietigt #vergrijpboetes voor #dementerende #zwartspaarder

10 juni 2021

Mooie overwegingen van het hof:

Het wetboek van strafvordering is niet direct van toepassing op (fiscale) vergrijpboetes. Een vergrijpboete vormt echter een “criminal charge” in de zin van artikel 6 van het EVRM. Tot de waarborgen van een #eerlijk #proces behoort dat een vervolgde “fit to stand trial” is. Het Hof ziet zich aldus gesteld voor de vraag of belanghebbende “fit to stand trial” is, en indien de vraag negatief moet worden beantwoord, wat daarvan de consequentie dient te zijn."

"Het Hof is gelet op het bovenstaande van oordeel dat belanghebbende #niet in staat is tot een “#effective #participation” zodat de vraag of zij “fit to stand trial” is negatief dient te worden beantwoord."

"Het Hof is verder van oordeel dat deze belemmering op geen enkele wijze kan worden gecompenseerd. Handhaving van de vergrijpboetes onder deze omstandigheden zal () schending van het recht op een eerlijk proces () opleveren."

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vernietigt-vergrijpboetes-dementerende-activity-6808751994459709440-lg51

 

Kies de juiste strategie in een fiscale procedure

9 juni 2021

Als u in een fiscale #discussie met de #Belastingdienst terecht komt, is het verstandig om een plan de campagne te maken. Van belang is dat u focus heeft op het #einddoel: in elke fase moet u namelijk strategische beslissingen maken. Heeft u geen einddoel voor ogen, dan kan het zijn dat u niet de #best mogelijke einduitkomst behaalt. Welke #strategie u neemt, is niet alleen afhankelijk van u als persoon, maar ook van de zaak.

Hoe bepaalt u de juiste strategie in uw procedure? Welke verschillende stadia zijn er en welke beslissingen moet u daarbij nemen?

Compagnon Marloes Lammers neemt u mee zodat u goed voorbereid aan de slag gaat en u #invloed kunt uitoefenen op de einduitkomst in de blog:

"Strategie in een fiscale procedure"
https://lnkd.in/dzeETa7

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_discussie-belastingdienst-einddoel-activity-6808366243049955328-r_dR

 

'Belastingdienst mag bankrekeningen verzwijgen'

9 juni 2021

Als de Inspecteur van de Belastingdienst (hierna: de BD) een belastingplichtige vragen stelt en deze (een deel van) die vragen niet beantwoordt, kan de BD een #informatiebeschikking opleggen. #Gevolg daarvan is dat de #verzwaarde #tegenbewijslast - dat een aanslag te hoog is opgelegd - op het bord van de belastingplichtige komt te liggen.

Eén van de eisen voor zo'n informatiebeschikking is wel dat voldoende duidelijk is welke informatie de BD nog van de belastingplichtige wenst te krijgen.

Omdat de BD verzweeg over welke rekeningen hij exact informatie wilde krijgen, heeft het Hof de informatiebeschikking vernietigd:

"de inspecteur [heeft] de vrouw bij het vragen van informatie () ten onrechte #bewust in het #ongewisse gelaten over de bij hem bekende informatie over de Belgische bankrekeningen. In dat verband heeft hij de vrouw onvoldoende duidelijk gemaakt welke informatie hij exact wenste te ontvangen. Deze werkwijze is naar het oordeel van het hof niet te verenigen met het doel van de informatiebeschikking. Dat doel omvat het bieden van rechtsbescherming met betrekking tot zowel de legitimiteit van het informatieverzoek, als (het voorkomen van) de omkering van de bewijslast. () de Belastingdienst [had] voorts in algemene zin kunnen vragen of de vrouw over andere buitenlandse bankrekeningen beschikt. Het hof heeft de informatiebeschikking vernietigd."

De A-G IJzerman is het daar niet mee eens:

"De Advocaat-generaal (A-G) merkt op dat het hem, anders dan het hof, volstrekt duidelijk lijkt welke informatie de inspecteur wenste te ontvangen. () De A-G meent dat hier volledig blijft voldaan aan die processuele rechtsbescherming. Ongeacht of de inspecteur al dan niet ten tijde van het geven van de informatiebeschikking aan belanghebbende heeft meegedeeld dat hij al op de hoogte was van de Belgische bankrekeningen."

Het is nu afwachten of de Hoge Raad het advies van zijn A-G volgt en #opsporingsonderzoek van de BD goedkeurt, of meegaat met het Hof, die eist dat de BD geen #verstoppertje speelt over welke informatie hij verlangt. 

Bron: Taxence
https://www.taxence.nl/formeel-belastingrecht/inspecteur-hoeft-niet-achterste-van-zijn-tong-te-laten-zien/

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_informatiebeschikking-gevolg-verzwaarde-activity-6808294309360615424-nzwR

 

Europese strafzaken vervolgbaar door Europees OM

25 mei 2021

"Per 6 mei 2021 is de Invoeringswet EOM in werking getreden. Deze bewerkstelligt de uitvoering van EU-Verordening 2017/1939 over de instelling van het Europees Openbaar Ministerie (EOM) in Nederlandse regelgeving. Het EOM is bevoegd om strafbare feiten die de financiële belangen van de Europese Unie schaden te onderzoeken, te vervolgen en voor de nationale rechter te brengen. Het gaat hierbij om fraude met EU-subsidies, invoerrechten en omzetbelasting."

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_europese-strafzaken-vervolgbaar-door-europees-activity-6802864166102155264-qBj2

 

Geen #drempelbedrag voor #strafrechtelijke vervolging #fiscale #fraude?
Hof Amsterdam gooit de knuppel in het hoenderhok.

21 mei 2021

Omdat het BBBB niet geldt voor het OM maar voor de Belastingdienst, hoeft het OM zich - aldus het hof - niets van het daarin geformuleerde drempelbedrag van € 20.000 aan te trekken. De verdachte in deze zaak krijgt daarom toch een strafzaak aan zijn broek voor een #fraudebedrag van € 8.500.

Anders dan voorheen zou er volgens Hof Amsterdam dus geen enkele ondergrens meer zijn om tot vervolging over te gaan.

Wat mij betreft is dit een zeer onbevredigende en onlogische uitkomst. Overheidsonderdelen die in samenwerking ervoor moeten zorgen dat een verdachte/belastingplichtige via de meest geëigende route een straf opgelegd krijgt, kunnen niet met oogkleppen op de regeling van de ander negeren. Een vervolging door het OM bij een van meet af aan duidelijk fraudebedrag van minder dan € 20.000, zou in mijn ogen dan ook moeten leiden tot een niet-ontvankelijkheid van het OM.

Lees verder:

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_drempelbedrag-strafrechtelijke-fiscale-activity-6801510723819200512-Laz2

 

Rechter kritisch op selectieve uitworp na #toeslagenaffaire.

mei 2021

De correcties zijn wel terecht, maar dat maakt de navorderingsaanslag nog niet gerechtvaardigd. Als de ene groep - op grond van nationaliteit - structureel aan controles wordt onderworpen terwijl andere - fiscaal vergelijkbare - belastingplichtigen ongemoeid worden gelaten, is sprake van een ongeoorloofde inbreuk op gelijke behandeling, aldus de rechtbank.

Rechter vraagt inspecteur daarom uitleg over #etnisch #profileren: onderzoek naar selectiecriteria. Een algoritme is immers zo neutraal als de input. Mooie manier waarop de rechter hier invulling geeft aan een menselijkere houding jegens belastingplichtigen.

#daslief

Rechtbank Gelderland:
"In verhouding tot de ernst van een #mogelijke #inbreuk op het recht op #gelijke #behandeling is de onzekerheid of #dubbele #nationaliteit een rol heeft gespeeld bij de selectie en/of uitworp in dit geval te groot. Deze onzekerheid levert een gebrek op dat hersteld dient te worden voordat de rechtbank een oordeel kan geven. De rechtbank zal verweerder daarom in de gelegenheid stellen om nader te motiveren dat het hebben van een dubbele nationaliteit in dit geval geen rol heeft gespeeld."

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_toeslagenaffaire-etnisch-profileren-activity-6800689459261145088-L1d9

 

Woon je wel waar je woont? Daar kan de Belastingdienst anders over denken.

17 mei 2021


"X woont tot en met 2014 in Nederland. In 2015 verblijft hij 24 dagen in Nederland, 256 dagen in Turkije en 23 dagen elders."

Belastingdienst: u woonde in Nederland.

Nee, zegt de rechtbank.

"De rechtbank acht de feiten en omstandigheden die de inspecteur heeft aangevoerd van onvoldoende gewicht om het oordeel te rechtvaardigen dat tussen belanghebbende en Nederland in het jaar 2015 een duurzame band van persoonlijke aard heeft bestaan (...). De inspecteur heeft #weliswaar een aantal #aanknopingspunten aangevoerd die wijzen op een band van belanghebbende met Nederland , maar dit betreffen in hoofdzaak #formele #aanwijzingen en deze stemmen niet overeen met het beeld van de #materiële #werkelijkheid waarvan de rechtbank – mede naar aanleiding van hetgeen belanghebbende heeft aangevoerd – #overtuigd is geraakt."

en

"dat hij in Turkije zijn #dagelijkse #leven leidde en zijn vrije tijd spendeerde, acht de rechtbank #aannemelijk gelet op de gedingstukken, zijn werkkring in Turkije, de woonruimte aldaar en de affectieve relatie met een Turkse vrouw, met wie hij in 2016 is getrouwd. Het beroep is gegrond."

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_weliswaar-aanknopingspunten-formele-activity-6800054420307509248-cRgu

 

Evaluatie afschaffing ‘pas op de plaats’ bij dwanginvordering (afschaffing schorsende werking bij fiscale verzetprocedure)

mei 2021

Ik mis oog voor: wordt ivm ontbreken schorsende werking – én nog steeds geen fiscale rechtsingang in invorderingskwesties (zie link in de comment) – een #deugdelijk #middel tegen #dwanginvordering gemist?

Vijlbrief:

“Op 9 december 2020 (#!) heeft Kamerlid #Leijten gevraagd naar (…) het uitblijven van een evaluatie van [de #afschaffing van de #schorsende werking in de #fiscale #verzetprocedure]. Op dit moment is de evaluatie van [art. 17 lid 2] Invorderingswet inmiddels gestart (#?) (…)

Voor een gedegen evaluatie is het noodzakelijk om bij verschillende partijen te #informeren (#nietsgehoord) over de door hen ervaren gevolgen van de afschaffing van de schorsende werking bij [fiscaal] verzet (…). Hierbij zal informatie worden opgehaald bij de Belastingdienst en verschillende #belangenverenigingen #wiedan?). (…)

In de evaluatie zal [o.a.] gekeken worden
*de inzet van de verzetsprocedure door belastingschuldigen,
*hoe door de ontvanger om wordt gegaan met verzetsprocedures en
*of het niet opschorten van de invordering een toename van verzoeken tot vergoeding van schadevergoeding tot gevolg heeft gehad”

  • Uit de comment:

In mijn blog van vorige week schreef ik over het probleem va het nog altijd ontbreken van een fiscale rechtsingang in invorderingskwesties:
https://www.huygenlammersadvocaten.nl/publicaties/blogs/33/wetgever-regel-ook-effectieve-rechtsbescherming-tegen-incasserende-belastingdienst

“Bij uitstel van betaling en kwijtschelding schort het bijvoorbeeld aan een deugdelijke rechtsingang. “Ik heb die rechtsbescherming willen wijzigen met de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017,” schrijft staatssecretaris Vijlbrief. “Het is te hopen dat de staatssecretaris met ‘heb willen wijzigen’ niet voorzichtig voorsorteert op afstel,” reageert Huygen van Dyck. “Per 2019 zou de belastingrechter bevoegd worden voor geschillen over uitstel en kwijtschelding van zowel belasting- als toeslagschulden. Begin 2018 is deze bevoegdheid uit de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 uitgesteld tot ‘na 2021’ en sindsdien is het oorverdovend stil. Het ontbreken van een deugdelijke fiscale rechtsingang is extra nijpend gelet op de per 1 januari 2018 vervallen schorsende werking van verzet bij belastingschulden.””

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_deugdelijk-middel-dwanginvordering-activity-6798272545352097792-Sm7_

 

Door berusting #UWV is #Belastingdienst aan oordeel rechtbank gebonden

11 mei 2021

Volgens de rechtbank in de UWV-zaak was X BV niet aan te merken als 'de opvolgende werkgever', en het UWV berustte daarin. Die uitspraak werd dus onherroepelijk. Door #gezag van #gewijsde - niet verwarren met 'in kracht van gewijsde' - heeft die definitieve kwalificatie in procedure 1 (UWV) bindende kracht in procedure 2 (Belastingdienst). Omdat het gaat om een ander geding tussen dezelfde partijen.

"RB Gelderland oordeelt dat rechtszekerheids- en vertrouwensbeginsel er aan in de weg staan dat de rechtbank in deze zaak tot een andere conclusie komt dan RB Midden-Nederland

"De rechtbank merkt daarbij nog op dat het aan de #Belastingdienst en het #UWV is om ervoor te zorgen dat de gegevens en inlichtingen #correct in hun respectieve besluitvorming worden betrokken. (...) een #gebrek aan #inhoudelijke #afstemming [mag] er dan #niet toe leiden dat een belanghebbende in #verschillende #procedures met #de overheid wordt geconfronteerd met #andersluidende standpunten."

#Taxlive
https://bit.ly/3uEylrt
Uitspraak RB Gelderland
https://bit.ly/2SynaCu

Meer uitleg over gezag en kracht van gewijsde:
https://bit.ly/33xtVGX

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_uwv-belastingdienst-gezag-activity-6797804517976023040-FNyE

 

Het zat eraan te komen: acties wegens vermoedens van #fraude met #coronasteun.

9 mei 2021

Voor een (fiscaal-)strafrechtadvocaat leest het erg vreemd dat als een bedrijf #verdacht wordt van fraude, de betrokken bedrijven daarvan bericht kregen en vervolgens “zes weken (hebben) om te reageren voordat er een deurwaarder in actie komt.” Ergens anders wordt gemeld dat van vele frauduleuze aanvragen aangifte is gedaan, het leest als: (ook) van degenen die daarvan bericht hebben gehad voor de deurwaarder in actie zou komen.

Het zal erop neerkomen dat het bestuursrechtelijke traject, waarvoor de deurwaarder op pad wordt gestuurd, gaat over de terugvordering van onterecht ontvangen coronasteun. Dáártegen geldt een bezwaartermijn van zes weken. Zonder bezwaar binnen die termijn staat het (terugvorderings)besluit onherroepelijk vast.

Daarnaast kan bestuursrechtelijk, of strafrechtelijk, reden zijn voor een bestraffing. Overigens niet twee keer voor hetzelfde: de Hoge Raad legde recent nog eens deze “una via”-regel uit (zie link in de comment).

HuygenLammers Advocaten

Overheid stuurt deurwaarders op pad https://lnkd.in/dXVdWqw

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_fraude-coronasteun-verdacht-activity-6797243996369375232-EcMT

 

Fiscale boete én strafzaak mogen niet allebei, vanwege de #unavia regel: éénmaal bestraffing voor hetzelfde feit.

6 mei 2021

 
“Het stelselmatig niet betalen van belastingen die men op aangifte moet voldoen is in principe een strafbaar feit. Het Openbaar Ministerie #mag echter #niet overgaan tot strafvervolging als de inspecteur voor exact #hetzelfde #feit al verzuimboetes heeft opgelegd. Dit is alleen anders als sprake is van nieuwe bezwaren.”

Una via staat in wet in art. 5:44 Awb en art. 243 Sv.

Hof:

“De opgelegde verzuimboetes [art. 67c AWR] zijn [] voor het niet (tijdig) voldoen van belasting, die op aangifte moet worden voldaan. Deze verzuimboetes betreffen #zonder #enige #twijfel #hetzelfde #feit als het feit waarvoor de verdachte nu wordt vervolgd op grond van [art. 69a AWR], te weten het opzettelijk niet (tijdig) voldoen van belasting, die op aangifte moet worden voldaan.”

Ook had het OM geen art. 255 lid 4 Sv #machtiging gevraagd aan de rechter-commissaris om alsnog te mogen vervolgen wegens #nieuwe #bezwaren”. Dat is nieuwe informatie die (alsnog) een strafrechtelijk traject zou rechtvaardigen.

Het OM wordt daarom niet-ontvankelijk verklaard in de strafvervolging.

Taxence Sdu
https://bit.ly/3xQIdR3
Uitspraak Hof Den Bosch:
https://bit.ly/3nVIOMS

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_unavia-mag-niet-activity-6796029029628592129-eyjR

 

#EU inventariseert: op welke manier zou #informatie over e-money en #cryptovermogen tussen lidstaten moeten worden #uitgewisseld?

5 mei 2021

Consultatie periode: 10 March 2021 - 02 June 2021 (midnight Brussels time)

"#Tax #fraud & evasion – strengthening rules on #administrative #cooperation and expanding the #exchange of #information"

"The objective of the consultation is to collect data and evidence needed to evaluate the need for new rules on reporting and exchange of information for tax purposes on e-money and crypto assets as well as new rules on penalties and #compliance #measures for the various reporting obligations under the #DAC framework and the potential scope of those provisions. To this aim the consultation should gather the views of the stakeholders concerned on the use of e-money and crypto-assets, what information is available and which reporting mechanisms could be used. Furthermore, it aims to gather views on appropriate penalties and compliance measures and the coordination of such measures among Member States."

https://bit.ly/3ttPDXb

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_eu-informatie-cryptovermogen-activity-6795678223045808128-D9Sv

 

Wetgever: regel (ook) effectieve rechtsbescherming tegen incasserende Belastingdienst

4 mei 2021

Staatssecretaris Vijlbrief kondigde recent aan meer ruimte te willen bieden voor een hardheidsclausule in de Invorderingswet. Er moet meer ruimte komen voor maatwerk bij de toepassing van uitstel van betaling. Dat is positief, maar niet voldoende. Er moet niet alleen ruimte zijn voor de Belastingdienst om de burger welwillend tegemoet te treden, maar ook tegenmacht voor de burger wanneer de Belastingdienst geen ruimte ziet voor dergelijke welwillendheid. Met andere woorden: wanneer Belastingdienst en burger het niet met elkaar eens zijn moet sprake zijn van rechtsbescherming in de vorm van een eenvoudige, laagdrempelige en effectieve rechtsingang. En laat nu juist die rechtsingang in veel gevallen ontbreken in het invorderingsrecht.

Voor #TaxLive werd ik geïnterviewd door Marit Muller. Onderstaande is ook te lezen via https://lnkd.in/detia-6

https://lnkd.in/dedxvcr

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_wetgever-regel-ook-effectieve-rechtsbescherming-activity-6795375418795950080-mu-T

 

Rechtsbescherming ondergeschoven kind in Invorderingswet.

4 mei 2021

Wetgever, geef tegenmacht aan de burger. Ruimte voor een #hardheidsclausule is mooi, maar is afhankelijk van de goedwillendheid van de Belastingdienst. Daarnaast is ‘tegenmacht’ nodig wanneer Belastingdienst en burger het niet met elkaar eens zijn: #rechtsbescherming in de vorm van een eenvoudige, #laagdrempelige en #effectieve #rechtsingang. En laat nu juist die rechtsingang in veel gevallen ontbreken in het invorderingsrecht.

Voor #TaxLive werd ik geïnterviewd door Marit Muller over de aangekondigde #herijking van de Invorderingswet.

"Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën gaat de Invorderingswet herijken. Dat klinkt prachtig, vindt fiscaal procesrecht advocaat Vanessa Huygen van Dyck-Jagersma, maar daarmee is het plaatje niet compleet. "Zorg ook voor een goede rechtsingang want daar schort het nog altijd aan. Zolang de rechtsbescherming niet goed geregeld is, staan belastingplichtigen nog te vaak buitenspel.""

Lees het hele interview hier:
https://lnkd.in/detia-6.

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_hardheidsclausule-rechtsbescherming-laagdrempelige-activity-6795364551723360256-fik_

 

#BTW #suppletieboete #vernietigd, omdat #aanleiding controle/correcties was de #eigen #melding te suppleren #OB in aangiften #Vpb.

april 2021


Een mooie uitspraak die om onduidelijke redenen nu pas gepubliceerd is, een half jaar na dato.

Het Hof stelt vast dat de aanleiding voor het onderzoek puur is geweest dat belanghebbende zelf, in de aangiften Vpb 2014 en 2015, heeft vermeld wat zij nog over die jaren aan OB moest afdragen. Nadien zijn de suppleties voor die OB ook verricht.

“Kortom, belanghebbende heeft niet alleen de Inspecteur - bij de aangiften voor de #vennootschapsbelasting 2014 en 2015 verstrekte - precieze cijfermatige informatie verschaft die onmiskenbaar inhoudt dat over de desbetreffende jaren nog #omzetbelasting is verschuldigd, maar de Inspecteur heeft die informatie ook #als #zodanig #opgevat. Onder dergelijke omstandigheden en in dat licht kan redelijkerwijs en zonder meer niet worden volgehouden dat belanghebbende niet heeft voldaan aan de bij of krachtens de in geding zijnde bepalingen opgelegde verplichtingen. Voor het opleggen van een boete als door de Inspecteur voorgestaan is geen plaats.”

Via #NDFR Sdu
https://lnkd.in/dQERQ4A.
Uitspraak Hof Den Haag:
https://lnkd.in/djCVcGy

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_btw-suppletieboete-vernietigd-activity-6793553234435821568-Hm1L

 

Aanname Belastingdienst #verschuift #bewijslast #niet naar de #ondernemer: correcties en boetes vernietigd.

27 april 2021

Met (veronder)stellingen probeert de inspecteur nog wel eens ‘aannemelijk’ te maken dat een belastingaangifte niet correct is geweest en er veel méér te belasten winst is gerealiseerd in de onderneming.

Grote stappen snel thuis.

Slaagt de Belastingdienst in die eerste stap, dan keert de bewijslastverdeling om: de inspecteur mag gaat schatten en de belastingplichtige ondernemer moet bewijzen dat de aanslag te hoog is vastgesteld.

Maar zo snel gaat dat niet: de inspecteur zal eerst #feiten en #omstandigheden #aannemelijk moeten maken die zijn stelling onderbouwen. Doet hij dat niet, dan struikelt hij over de omkering en valt het doek voor de correcties.

#Taxlive.nl:
https://lnkd.in/dBBSH4V

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_verschuift-bewijslast-niet-activity-6792790178072158208-jmeG

 

Invordering herijken "nu mét menselijke maat!" Maar wanneer wordt ein-de-lijk ingevoerd dat #rechtsbescherming #uitstel betaling en #kwijtschelding via belastingrechter loopt?

26 april 2021

Het voorstel om rechtsbescherming bij invordering via de fiscale rechter te laten lopen, stamt van Prinsjesdag 2016 (!): de Fiscale vereenvoudigingswet 2017. De regel zou aanvankelijk al met de nodige vertraging per 1 januari 2019 in werking treden. De huidige planning is niet concreter dan 'na 2021'.
https://bit.ly/3eLyLG3

"De Invorderingswet 1990 wordt herijkt om ervoor te zorgen dat er voldoende ruimte is om rekening te houden met individuele omstandigheden van belastingplichtigen. Hierbij wordt in ieder geval gekeken naar de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een betalingsregeling en wordt een hardheidsclausule toegevoegd. Er komt een onderzoek naar de mogelijkheden om het uitstelbeleid voor ondernemers te herijken en om medewerkers meer discretionaire ruimte te bieden bij het vragen van zekerheid aan ondernemers bij een verzoek om uitstel van betaling."

bron: brief staatssecretaris Vijlbrief van Financiën bij het eindrapport
https://bit.ly/3ezUDnq

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_rechtsbescherming-uitstel-kwijtschelding-activity-6792352303748808704-jsPU

 

Niet afdoende #vooraf #gehoord over (btw*-)#boetebesluit - en wel horen had zo maar eens tot een lagere of geen boete kunnen leiden? Reden voor #vernietiging van de boete.

25 april 2021

*NB dat het om een btw-boete gaat is essentieel, omdat niet elke belastingsoort onder ‘EU regime’ valt. Het #verdedigingsbeginsel, dat leidt tot vernietiging van de boete, is een EU-regel die in bijvoorbeeld IB-zaken niet zomaar wordt toegepast.

Rechtbank ZWB:
https://bit.ly/2QzfYWf

“Vanwege de dreigende verjaring (...) naheffingsaanslag omzetbelasting over het jaar 2007 heeft de inspecteur belanghebbende niet in de gelegenheid gesteld te reageren op het betreffende rapport.”
“(...) aannemelijk is dat belanghebbende een inbreng had kunnen leveren die tot een besluitvormingsproces met een #andere #afloop had kunnen leiden. Dit vindt steun in de omstandigheid dat de inspecteur in de bezwaarfase de boete heeft verminderd tot een boete op basis van grove schuld. Hoewel indien aan het andere-afloop-criterium is voldaan, onder omstandigheden slechts een #gedeeltelijke vernietiging van het voorliggende besluit aangewezen kan zijn,34 acht de rechtbank in dit geval een #vernietiging op haar plaats. Daarbij is in aanmerking genomen dat hier de #schuldgradatie een #geschilpunt is.”

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vooraf-gehoord-boetebesluit-activity-6792325904539373568-ujBU

 

Het belang van #vertrouwelijke #communicatie kan niet worden onderschat.

25 april 2021

Uit het ‘Vooraf’ in NJB van Taru Spronken (A-G bij de Hoge Raad):

https://lnkd.in/dg7gE-j

“ Net als bij het geheim van de #raadkamer bij het nemen van rechterlijke beslissingen en de #geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van #advocaten, gaat het ook bij een #formatie, hoewel de context verschillend is, om het scheppen van ruimte voor een #open en #vrije #gedachtewisseling zonder gevaar te lopen dat dat achteraf tegen je wordt gebruikt.3 Of zoals Jack de Vries het wat cynischer uitdrukte: ‘In helder water zwemmen geen vissen.’4”

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vertrouwelijke-communicatie-raadkamer-activity-6792126829462355968-VeSK

 

Nee, belastingontduiking over legale inkomsten maakt de inkomstenbron niet als geheel crimineel.

april 2021

Opmerkelijk hoe vaak dit in de rechtspraak nog misgaat.
https://bit.ly/3eh4KNW

En geld verdiend met de onderneming - die vervolgens een valse boekhouding opmaakt - is niet verkregen “door” die valse stukken. Het was immers al (legaal) verdiend.

Conclusie A-G Bleichrodt van 6 april 2021:
https://bit.ly/3gvfn2g

1: belastingontduiking maakt de herkomst niet illegaal

2: opbrengsten onderneming niet “verkregen” door valse boekhouding

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_nee-belastingontduiking-over-legale-inkomsten-activity-6790878978975567872-mbsy

 

#Zalm verdachte in #ABN-onderzoek: de poortwachter weer excessief bestraft en gewezen bestuurders op voorhand beschadigd.

20 april 2021

Ik herhaal nog maar eens dat de #focus van strafrechtelijke #opsporing (te) veel gericht wordt op de #poortwachters.

Het is niet ABN die geld witwast; dat is ook niet de kern van het verwijt. Die kern is het verzaken van de ‘poortwachtersfunctie’, het #voorkomen van #witwaspraktijken door #anderen op grond van de Wwft (wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme).

Een deel van de #schikking bestaat dan ook uit het terugbetalen van ‘#voordeel’, te weten de ‘bespaarde kosten’ voor het niet voldoende uitvoeren van deze uitbestede #opsporingshandelingen.

Wat betreft de #beschadiging van de verdachte bestuurders: vanaf het bekendworden van een verdenking ontstaat schade, #veroordeling in de ogen van het publiek die een latere vrijspraak niet volledig ongedaan zal maken. En daarmee begint een zeer #stressvolle periode voor de verdachte, vol onzekerheid van wat er nog gaat komen. Voor een verwijt dat ‘niet voldoende opgelet’ is.

Hoort dit eigenlijk wel in het #strafrecht?

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_micah-i-dont-belong-here-activity-6790151839892439040-zX5R

 

Kaatst Tweede Kamer terug bij het volgende #doordramplan (Belastingplan)? De lakmoesproef of #macht en #tegenmacht serieus genomen wordt.

11 april 2021

“ Elke Prinsjesdag krijgt de Kamer van het kabinet een berg nieuwe belastingen te verstouwen. Gekkenwerk (...) staat zorgvuldige behandeling in de weg. PvdA-Kamerlid Henk Nijboer diende hierover in 2018 breed aangenomen motie in: spreid fiscale wetten over het jaar. Klachten waren er toen al jaren. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt zei in oktober (...) deze discussie nu al vijf staatssecretarissen lang te voeren. Bart Snels van GroenLinks toen: „Het wordt bijna een ritueel dat we hier boos over moeten worden.”

“ Maar er verandert niks. Daarom opperde SP-Kamerlid #Renske #Leijten deze week het #Belastingplan terug te sturen als dit weer gebeurt. „Als wij een Belastingplan krijgen op Prinsjesdag met negen wetten en 900 pagina’s, die we in twee maanden moeten bespreken, dan moet de volgende Kamervoorzitter eigenlijk zeggen: we sturen het terug naar het ministerie van Financiën.””

“ Maar belastingen verdienen het om apart behandeld te worden. (...) Zeker omdat ze ook gevoelig zijn voor lobby’s. (...) Als een nieuw kabinet zich weer niet kan beheersen, is het voorstel van Leijten zo gek nog niet.”

Column Marike Stellinga:
https://bit.ly/3dXmI83

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_doordramplan-macht-tegenmacht-activity-6787032316284813312-EI5y

 

#Juwelier als #poortwachter‘‘ #verantwoordelijk voor #witwassende #klanten?

7 april 2021

Of gaat het te ver? De #opsporing wordt steeds meer op de schouders van #winkeliers, banken etc. gelegd. ‘Je #moet het #verschil zien tussen de grootvader die een cadeau koopt en de #foute tussenhandelaar.’ Maar is dit fair?

We gaan zo richting #risico-#aansprakelijkheid voor poortwachters, om hen te dwingen zich als opspoorder op te stellen – in plaats van een klantgerichte ondernemer. De focus gaat steeds meer richting 'poortwachters-strafzaken' bijv over WWFT-verplichtingen: niet tegen de hardcore crimineel maar de bank, juwelier, of vul maar in, die dat niet goed genoeg in de #smiezen houdt.

Actueel: #FIOD-directeur Thomas Bosch noemt juweliers in Het Parool (https://bit.ly/2Q7X08I) ‘mede aansprakelijk’ voor witwassende klanten:

“Een juwelier #moet het #onderscheid #zien tussen een grootvader die zijn kleinkind een horloge cadeau doet en een foute tussenhandelaar die een peperduur horloge voor een drugsdealer koopt.” Als een juwelier #wetenschap heeft van een strafbare transactie, is het bedrijf #medeverantwoordelijk.

‘Als hij wetenschap heeft’ staat er nog wel bij, maar de drempel voor die wetenschap wordt almaar lager. Onvoldoende doorgevraagd? Dan ‘wist’ je het.
 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_juwelier-poortwachter-verantwoordelijk-activity-6785504379169460224-jz5u 

 

Na #vrijwillige #verbetering mag #drukmiddel #informatiebeschikking, aldus A-G IJzerman.

6 april 2021

“inspecteur [mag] na het #inkeerverzoek mag vragen naar de herkomst en besteding van het vermogen en naar overige ‘inkomsten, vermogens, erfenissen of schenkingen’. Van een belastingplichtige mag namelijk in redelijkheid worden verwacht dat die #volledige #openheid van zaken geeft. De inlichtingenplicht kan dus ook zien op nog #onbekende #buitenlandse #bankrekeningen.”
https://bit.ly/39Jwmtq

Maar: informatiebeschikking mag niet ingezet als drukmiddel, als die toch niet (meer) tot omkering kan leiden.

RB: bewijslast was al omgekeerd wegens ‘niet de vereiste aangifte’ (lees: geen of veel te lage belastingaangifte). 2x omkering kan niet. Dan past een informatiebeschikking ‘niet binnen de interne richtlijn’, gaf de Belastingdienst ter zitting toe.

Staat de eerste omkering nog niet vast, dan mag informatiebeschikking wel. Binnen toelaatbare grenzen, vragen die:
1. relevant kunnen zijn voor de belastingheffing van deze belastingplichtige, en
2. géén ‘fishing expedition’ inhouden (vissen naar wat er misschien eventueel nog meer zou kunnen zijn maar waarvoor enig aanknopingspunt ontbreekt).
Vragen over ‘nog onbekende rekeningen’ kunnen dus te ver gaan.

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vrijwillige-verbetering-drukmiddel-activity-6785112433057910784-EvC0

 

#Cryptovermogen niet aangegeven bij de #Belastingdienst, en dan?

5 april 2021

Wat als je #Bitcoin hebt of andere #cryptovaluta hebt, maar dit nooit eerder hebt opgegeven bij de Belastingdienst? Bijvoorbeeld omdat het maar even (per peildatum 1 januari 2018) veel waard was en daarna zover gedaald dat het toch wel erg zuur zou worden. Maar nu is het weer een bak geld waard. En je wil het toch ook kunnen uitgeven. “Op een gegeven moment zit je op een berg zwart geld”, zoals Robert Reinder Nederhoed van Bitmymoney opmerkt [00:57:40>]. Wat te doen? Welk risico loop je qua #bestuurlijke #boete en #strafrecht?

In de @cryptocastNL van 1 april 2021 (https://lnkd.in/dMFDkhH) gaat het over de vraag wat je moet doen met cryptocoins in je belastingaangifte. Met “Mr. Cryptocast” Herbert Blankesteijn, en Dennis van der Veen van Jongbloed Fiscaal Juristen N.V. (“geen advocaten”). Een veelzijdig en interessant gebied waarin nog niet alles is uitgekristalliseerd.

Zie in de comments interessante highlights uit deze cryptocast!

 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:share:6784853140589047809/

 

Highlights:

  #Strafrechtelijk onderzoek of #projectmatig #onderzoek door de #Belastingdienst?

00:07:07>
Anders dan wordt opgemerkt hoeft dat nu niet perse de FIOD te zijn voor een dergelijk verzoek. Ook de Belastingdienst doet wel eens aan een “project”; zo is eerder grootschalige informatie opgevraagd van een bedrijf dat creditcardtransacties verwerkt.

  Over #belastinggevolgen van crypto in vermogen of inkomsten

00:18:20>
onder verwijzing naar de cryptocast met Kim Helwegen uit 2018.

  Wat is #beroepsmatig?

00:38:25
Wat als het beroepsmatig wordt? Over het grijze gebied tussen vermogensbelasting en (forse) belasting over de verdiensten uit ICO’s, mining of actieve trading.

  Wat is er nog mogelijk met de #inkeerregeling (#vrijwillige #verbetering)?

00:49:45>
Lees ook mijn blog hierover:
https://www.huygenlammersadvocaten.nl/publicaties/blogs/29/zwartspaarders-op-het-spoor-wanneer-is-inkeren-nog-mogelijk-anno-2021

  Welke boete kun je op rekenen?

De maximale boete is inderdaad 300% - van de belasting die de fiscus is misgelopen. Bij “opzet” is het uitgangspunt 150%. Bij vrijwillige verbetering is er openbaar gemaakt beleid dat de boete 135% bedraagt (volgens het “Valentijnsmemo”, zie ook https://www.huygenlammersadvocaten.nl/expertises/inkeer-vrijwillige-verbetering)

  En wat is het #strafrechtelijk risico?

Let op! Niet in de cryptocast, wel van belang:
Het niet-aangeven van aanzienlijk (crypto)vermogen wordt al snel als opzet gezien. Omdat inkeer strikt genomen niet meer bestaat voor verzwegen vermogen, betekent dat vrij automatisch ook het risico op een strafzaak. Een eigen melding kan dat risico natuurlijk wel sterk verminderen.

  #buitenlands vermogen? Dan mag de Belastingdienst 12 jaar terug.

Of het “in ieder geval geen Nederlands vermogen” is, valt nog over te twisten. Als dat zo is, kan nog worden nagevorderd tot de start van Bitcoin in 2009 (of zover later als je er zelf in bent gestapt). Maar de meeste problemen zullen pas ontstaan vanaf 2018, gelet op de waardestijging van de Bitcoin.

  #Afrekenen

“Met 10% is het wel bekeken, met boete erbij.” Dat kan heel goed kloppen, als je uitgaat van een enkele piek in waarde per 2018 en inmiddels een weer sterk gestegen koers. Over de andere jaren betaal je dan immers vrij weinig “vermogensbelasting”, dus ook weinig boete (en rente).

  #Verloren cryptocoins

1:01:40>
Als je je Bitcoins bent kwijtgeraakt? Wat je echt niet meer hebt, hoef je niet meer aan te geven. Wel handig om daar zoveel mogelijk bewijs van te bewaren (denk aan een aangifte van een hack) of vast te leggen en eventueel een opmerking bij de aangifte te maken.

  #Vragen staat vrij, maar niet elke vraag moet worden beantwoord

1:06:30>
Als de Belastingdienst vragen stelt, moet je goed nadenken hoe deze te beantwoorden. Vragen staat vrij, maar alleen feitelijke vragen hoeven beantwoord te worden. Dus niet als gevraagd word naar een mening/uitleg (‘fiscale kwalificatie’). Maar ik een underdogpositie kan het strategisch een andere afweging worden om vragen wel of niet te beantwoorden: je wil geen achterdocht wekken en jezelf daarmee in de strafrechtelijke nesten werken.

 

Conclusie A-G Wattel: box 3 discrimineert en moet gecorrigeerd worden.

31 maart 2021

Niet wegens inbreuk eigendomsrecht, wél wegens bovenmatige belasting van ondergemiddelde spaarders.

De A-G acht #onwaarschijnlijk dat Hoge Raad voor 2017 wél op #stelselniveau zou willen ingrijpen wegens ‘inbreuk #eigendomsrecht’. Sleutelen aan het systeem is immers aan de wetgever.

Maar: bij toetsing aan het #discriminatieverbod doet niet ter zake of sprake is van een #buitensporige last’, alleen of er #geprivilegieerd wordt zonder (voldoende) rechtvaardiging. Box 3 gaat uit van een gemiddeld te behalen rendement. Dat ‘gemiddelde’ impliceert onontkoombaar dat #ondergemiddelden - per #definitie - het gemiddelde #nooit kunnen #inhalen. Overbelasting van de ondergemiddelden per is het systeem. Dit levert een systemische schending van het discriminatieverbod op, aldus de A-G.

Bij invoering in 2001 had box 3 een principieel ander karakter, toen waren er vrijwel geen onder-de-vierprocent-risicomijders. Maar na de kredietcrisis werd alles anders.

Conclusie: A-G Wattel adviseert de Hoge Raad om box 3 2017 én 2016 overenigbaar te verklaren met het discriminatieverbod en het vooralsnog aan de wetgever over te laten de stelselmatige discriminatie op te heffen.

https://bit.ly/3sFAbY2

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_onwaarschijnlijk-stelselniveau-eigendomsrecht-activity-6782961185613463552-bbyQ

 

Inzage in bezwaardossier door toezending, anno 2021: Den Haag is helaas nog niet zover.

30 maart 2021

Rechtbank Noord-Holland oordeelde recent dat ter inzage leggen onvoldoende is. De wet geeft namelijk recht op toezending. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het zorgt er ook voor dat je mensen geen onnodige (reis)hobbels opwerpt om inzicht te krijgen in het dossier waar een aanslag (of ic WOZ-beschikking) op is gebaseerd.
https://bit.ly/3mc3IXa

Helaas zijn nog net alle rechtbanken diezelfde uitleg toegedaan. #doeslief

Rechtbank Den Haag oordeelde:
“Door de #gelegenheid te bieden tot #inzage in de op de zaak betrekking hebbende stukken (…) heeft verweerder aan de op hem rustende verplichtingen op grond van artikel 7:4 Awb #voldaan (…)”

“Artikel 7:4, tweede lid, Awb brengt #geen #verplichting mee voor verweerder om de op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het hoorgesprek aan eiser toe te #zenden. Ook artikel 7:4, vierde lid, Awb, op grond waarvan een belanghebbende tegen vergoeding van ten hoogste de kosten afschriften van de ter inzage gelegde stukken kan verkrijgen, houdt niet een dergelijke toezendverplichting in (…).”
https://bit.ly/3rApOU7
Taxlive: https://bit.ly/3mboi9Z

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_doeslief-gelegenheid-inzage-activity-6782589573861019648-aRJ6

 

#BTW #fraude: achteraf valt altijd wel een extra #controlemiddel te bedenken waarmee betrokkenheid bij fraude wellicht was te voorkomen. Maar welke #eisen mogen aan de #vóórkant worden gesteld? Wantrouwen niet vereist.

27 maart 2021

Als iemand “#wist of #behoorde te #weten” - lees: onvoldoende controle heeft uitgevoerd, dat in de door een andere onderneming in de keten btw-fraude en werd gepleegd, kan de niet-frauderende ondernemer worden “#gestraft”. De btw-vooraftrek of toepassing van het nultarief kan dan namelijk worden #geweigerd.

Belangrijk is dus de vraag: hoeveel controle is - vooraf gezien - genoeg?

De Hoge Raad verduidelijkt: ook bij handel in goederen die gevoelig zijn voor belastingfraude, hoeft niet te worden uitgegaan van fraude. Zonder “concrete () aanwijzingen van onregelmatigheden of fraude” hoeft niet te worden onderzocht of de afnemer zich wellicht aan fraude schuldig maakt.

Voor de liefhebber: zie ook de rechtsoverweging in het commentaar.

https://lnkd.in/d2HEfNN

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_btw-fraude-controlemiddel-activity-6781575293560729600-8zQg

 

Ondernemer, weet u wat te doen bij een controle van de Belastingdienst? Bent u voorbereid?

25 maart 2021

De slogan ‘leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel’ kent iedereen wel als die van de Belastingdienst. Toch knijpt menig ondernemer de billen samen als de beruchte brief op de mat valt dat de Belastingdienst een onderzoek komt houden.

Bij alle vormen van onderzoeken geldt dat een ondernemer verplichtingen heeft, maar zeker ook rechten. Vragen staat vrij, maar niet alles hoeft van een antwoord te worden voorzien. Wat mag de Belastingdienst wel doen? En wat niet? Het is goed om in de gaten te houden wat de Belastingdienst wel mag vragen en wat niet, zodat u geen ‘gratis’ informatie verstrekt die later tegen u kan worden gebruikt (bijvoorbeeld bij het opleggen van een boete).

Lees meer hierover in dit blog van Marloes Lammers!

Boekenonderzoek Belastingdienst: wat mag wel en wat niet?

https://lnkd.in/dDkd4um

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_ondernemer-weet-u-wat-te-doen-bij-een-controle-activity-6780841076862283776-IYUE

 

#Marokko gaat voorlopig geen #belastinggegevens met buitenland uitwisselen

maart 2021

(https://bit.ly/2P9NHoi). Vele andere landen doen dat al wel, op #automatische basis (https://bit.ly/3tQK5q4). Of wellicht komt #verhuld #vermogen op een andere manier boven water, bijvoorbeeld via #debet-/ #creditcard gegevens (https://bit.ly/3ciH6Rs).

Wat kun je doen als vermogen niet eerder is opgegeven maar je schoon schip wil maken voor de #Belastingdienst je op het spoor komt? Is #inkeren nog mogelijk?
Lees daarover meer in mijn blog: #Zwartspaarders op het spoor, wanneer is inkeren nog mogelijk anno 2021?”
https://lnkd.in/dUH3RXD

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_marokko-belastinggegevens-automatische-activity-6780839519718535169-4ryt

 

Wanneer heb je een probleem met je corona-loonsubsidie? En wanneer is toch #maatwerk mogelijk? NOW or never!

maart 2021


Groot probleem dreigt voor grote groep werkgevers die door #generieke formulering van de NOW regeling achteraf moet terugbetalen, zonder dat er kwade wil in het spel is. Bijvoorbeeld door de #referentiemaand die niet #representatief blijkt te zijn.

Wouter Koolmees hint in de #NOW #dilemmabrief’ van 22 maart 2021, om vooral #bezwaar te maken om te kijken of toch maatwerk mogelijk is (https://bit.ly/3sgqT4D):

“Indien een werkgever van mening is in principe recht te hebben op de NOW-subsidie kan #bezwaar worden aangetekend.
[] kan nader worden bekeken of binnen de beperkte uitvoeringsmogelijkheden van de NOW-regeling en de bedoeling van de regeling #maatwerk geleverd kan worden.
[] UWV gevraagd om bij de subsidievaststelling in bezwaar nadrukkelijk in #ogenschouw te nemen of #incidentele beloningen in de referentiemaand mogelijk hebben geleid tot een niet #representatieve loonsom.
Alles overziend, hou ik vast aan de wijze van berekening, en benadruk ik nogmaals dat UWV op mijn verzoek zeer #coulant omgaat met #terugbetalingstermijnen.“

Taxence https://bit.ly/3tMmW8m
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_maatwerk-generieke-referentiemaand-activity-6780119361593073664-xQmE

 

Inzage #bezwaardossier anno 2021: toch echt recht op #toezending van #kopie dossier.

23 maart 2021

"Door in bezwaarfase stukken niet te verstrekken moeten proceskosten worden vergoed"
X is het niet eens met de WOZ-waarde. In bezwaar verzoekt hij om #toezending van het dossier, de "op de zaak betrekking hebbende stukken". Maar dat krijgt hij niet: het dossier wordt alleen ter inzage gelegd.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt - in mijn ogen volkomen terecht - dat het ter inzage leggen onvoldoende is. De wet geeft namelijk recht op toezending van de stukken, oordeelt de rechtbank. Ik schreef hierover afgelopen jaar:

"ik [zie] wettelijk al geen enkel beletsel om de stukken in het kader van het inzagerecht direct in afschrift te verstrekken, zonder dat men zich eerst fysiek hoeft te komen melden. Het derde en vierde lid van art. 7:4 Awb schrijven al voor dat aan het inzagerecht is gekoppeld het recht om ‘van deze stukken tegen vergoeding van ten hoogste de kosten afschriften verkrijgen’. De wet stelt daarbij niet de eis die tot dusverre in de praktijk vaak wel wordt gesteld, dat eerst van de fysieke inzagemogelijkheid gebruik wordt gemaakt voordat afschriften kunnen worden verkregen."
https://bit.ly/3f71hDu

Rechtbank: ECLI:NL:RBNHO:2021:1863 https://bit.ly/393ysEg
Taxlive: https://bit.ly/3vP1vVT

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_bezwaardossier-toezending-kopie-activity-6780051320943472640-70Tp

 

Strafrechtelijke vervolging voor #witwassen, na geldige #inkeer. Mag dat?

maart 2021


Mijn eerste gedachte bij deze uitspraak was: hoe is het zover gekomen? Hoezo is vervolging ingesteld na inkeer, al lang-en-breed was duidelijk dat dat niet is toegelaten in zo’n geval. Maar wat is ‘zo’n geval’?

Na inkeer geldt een '#escape’ voor #strafvervolging voor die #belastingfraude. Vervolging mag dan ook niet als er net een ander etiketje op wordt geplakt: #valsheid in geschrift (want valse aangifte) of #witwassen (want geld verdiend met belastingfraude, dus automatisch ook een witwasser). Zie oa HR:1997:ZD0659 (https://bit.ly/3vwqeOB).

De uitkomst is dus niet verbazend. Dat het hier zover gekomen is, zal zijn omdat men vermoedde dat er een #ander #brondelict voor witwassen was, dan alleen de ontdoken belasting. Er was een zweem van handel in drugs (xtc). Voor witwassen van voordelen uit andere misdrijven, geldt de ‘escape’ niet.

Het hof oordeelt nu in GHSHE:2021:744 (https://bit.ly/3bSg8jm) dat de verklaring van de verdachte, dat de opbrengst uit zwarte handel kwam en er dus niet een ander delict was gepleegd, niet ‘als ongeloofwaardig moet worden afgedaan.’ Dan vallen we dus terug op de hoofdregel: geen vervolging voor witwassen na inkeer. En dus is het OM niet-ontvankelijk in de vervolging.

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_witwassen-inkeer-escape-activity-6777866488050135040-ZH3F

 

Boete of strafzaak dreigt voor 1400 gevallen na vermoedens van misbruik #NOW en #TOZO.

maart 2021

Bij signalen van of vrees voor een strafzaak of bestuursrechtelijke gevolgen: zorg voor een goede verdediging.

“Het UWV heeft in 2020 ruim 1400 signalen ontvangen van #mogelijke #overtreding van de NOW-regels, schrijft minister Koolmees. () Van deze signalen is een deel gedeeld met o.a. de Inspectie SZW en met de #Belastingdienst. NOW-meldingen met mogelijk #strafrechtelijke implicaties worden ingebracht bij de meldingentafel. Dit is een gezamenlijk overleg tussen UWV, ISZW, UVB, en FIOD waarin meldingen omtrent de stimuleringsregelingen worden beoordeeld, gewogen en zo nodig uitgezet bij één van de partners.”

“mogelijke manipulatie van de omzet en mogelijke manipulatie van de loonsom (samen goed voor bijna 80% van alle signalen).”

“... ruim 650 signalen () van mogelijke strafbare feiten in relatie tot de stimuleringsmaatregelen, zoals NOW en Tozo. In totaal zijn #24 #strafrechtelijke #onderzoeken opgestart, () 8 [zijn] door de Inspectie afgerond door toezending van het proces-verbaal aan het Openbaar Ministerie. Het OM neemt vervolgens een besluit over strafrechtelijke vervolging.”

https://lnkd.in/dDfAE7h

accountancyvanmorgen:
https://bit.ly/3csBKC1

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_now-tozo-mogelijke-activity-6776927865570107392-RQdB

 

Zelf verdachte door #lekken over #strafrechtelijk onderzoek door medewerkers van #administratiekantoor

13 maart 2021

De medewerkers zijn donderdag door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) aangehouden. Ze werkten bij een administratiekantoor, dat gegevens moest uitleveren vanwege een strafrechtelijk onderzoek. Dat moesten de vier werknemers geheimhouden, maar daar hielden ze zich niet aan, zo bleek uit telefoontaps.

Let op: dit is de #geheimhoudingsplicht bij strafrechtelijke onderzoeken. Ook in #fiscale #controles wordt regelmatig een onderzoek bij bijvoorbeeld een belastingadviseur gehouden, een “#derdenonderzoek”. In dat geval roept de Belastingdienst ook dat een geheimhoudingsplicht geldt, maar dat betreft de plicht tot geheimhouding door #medewerkers van de Belastingdienst zelf, als waarborg van de privacy voor de (onderzochte) belastingplichtige. Deze geldt dus #niet voor de eigen belastingadviseur of boekhouder.

“Op twee telefoonlijnen van het administratiekantoor waren telefoontaps geplaatst waaruit naar voren is gekomen dat medewerkers van het administratiekantoor de geheimhouding diverse keren hebben geschonden. Ook werd over het onderzoek van de FIOD gemaild.

De vier medewerkers hebben een boete gekregen.”

https://bit.ly/30SouRT

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_lekken-strafrechtelijk-administratiekantoor-activity-6776434921889140736-C4ha

 

Gestraft voor #belastingfraude die niet is #tenlastegelegd? 'Omdat ik het zeg' toch niet genoeg.

10 maart 2021

Het komt voor dat niet alle belastingaangiften die (vermeend) opzettelijk onjuist zijn gedaan, op de dagvaarding staan.

Toch kunnen die andere belastingaangiften in de #strafmaat terugkomen. Hoe? [HR:2020:896, https://bit.ly/30B0J09]:

“in het bijzonder gaat om verdenking van grootschalige fiscale fraude, kan dat #grootschalige #karakter van het delict een voor de #straftoemeting relevante #omstandigheid betreffen, ook al volstaat de #tenlastelegging met de beschrijving van een #beperkt aantal #strafbare #feiten. Dat grootschalige karakter dient op grond van het verhandelde ter terechtzitting #aannemelijk te zijn geworden.”

Bewijs vereist

Maar er zijn grenzen. De Hoge Raad [HR:2021:260] benadrukt dat zowel de #onjuistheid als de #opzet daarop van andere aangiften (aannemelijk) moet zijn gebleken. Alleen de constatering dat "verdachte in het vooronderzoek door de FIOD met deze aangiften is geconfronteerd" is niet genoeg.

De motivering van de straf is daarmee ‘niet begrijpelijk’ en moet overgedaan worden door hof Den Bosch.

Hoge Raad [HR:2021:260] https://bit.ly/30rVpMR
Conform conclusie A-G [PHR:2021:16] https://bit.ly/3t7gj00

#Taxlivehttps://bit.ly/3l2cSEO

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_belastingfraude-tenlastegelegd-strafmaat-activity-6775409806342676480-cXMO

 

#Belastingfraude in het bedrijf, is de directeur automatisch het haasje?

maart 2021

Ook wie niet zelf onjuiste belastingaangiften binnen een bedrijf heeft gedaan maar daar wel voor verantwoordelijk kan worden gehouden, kan ook #strafrechtelijk worden aangesproken.
Je kunt als ‘feitelijk leidinggever’ aan het misdrijf (opzettelijk onjuiste belastingaangiften) kunnen worden aangemerkt. Niet te verwarren met de feitelijke leidinggever van het bedrijf.

Maar er zijn grenzen.

 “Van strafbare feitelijke leiding geven is alleen dan sprake als de verdachte ten minste op de #hoogte was van het #vóórkomen van #strafbare #gedragingen #zoals ten laste gelegd, in casu #fraude met de #omzetbelasting. Als hij dan met die kennis, hoewel daartoe #bevoegd en #gehouden#maatregelen ter #voorkoming van belastingfraude #nalaat, is hij strafbaar.”

Zolang geen bewijs is dat een feitelijk leidinggever #wist van onjuiste aangiften, kan ook niet worden verweten dat hij/zij niets deed om te voorkomen dat het nog eens gebeurde.

Hier leidt dat tot een gedeeltelijke vrijspraak, tot het #moment dat er #bewijs is dat verdachte op de #hoogte was van de fraude met omzetbelasting niets heeft gedaan om te #zorgen dat de juiste aangiften omzetbelasting werden ingediend.

https://bit.ly/30ts70f .

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_belastingfraude-strafrechtelijk-hoogte-activity-6775344187819745280-ba79

 

Vergrijpboete voor Française met Frans vermogen die had #kunnen begrijpen dat het in Nederland belastbaar vermogen betrof. Onterecht?

maart 2021

#NDFRhttps://bit.ly/2PD7UTB
Hof: https://bit.ly/3kNIyha

Het ging om verkoopopbrengst van Franse appartement, op spaarrekeningen in Frankrijk. Zij stelt dat ze niet kon weten dat de spaartegoeden belast zijn in Nederland, er geen sprake is van zwart geld en zij een #pleitbaar #standpunt heeft, een objectief verdedigbare uitleg. Zo had sprake kunnen zijn van een vrijgesteld lijfrenterecht of kapitaalverzekering eigen woning.

Het hof ziet geen pleitbaar standpunt. Ook geen opzet: het ‘willens en wetens’ niet opgeven van dit vermogen. Wel ‘grove schuld’: zij had “redelijkerwijs #moeten of #kunnen #begrijpen” dat het vermogen hier belast was. Zij #had zij zich #kunnen #realiseren buitenlandse tegoeden #normaal #gesproken in box 3 belast zijn.

Maar de HR legt de lat hoger (BNB 1992/217, r.o. 4.5):

“onzorgvuldigheid [is nog niet] #grove #schuld (…) #slechts (…) indien de handelwijze van de belastingplichtige als een in #laakbaarheid aan #opzet #grenzende #onachtzaamheid moet worden gekwalificeerd.”

Mijn uitleg: ‘je had het kunnen begrijpen’ is nog geen grove schuld. Een boete was daarom in mijn ogen in dit geval niet op zijn plaats geweest.

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_kunnen-ndfr-pleitbaar-activity-6773616212489322496-j0Mz

 

Na een lezenswaardige Conclusie van A-G Niessen ziet de Hoge Raad helaas af van beantwoording van #prejudiciële vragen over bewijslevering over #bitcoin #mining.

1 maart 2021

Wel merkt de Hoge Raad op: er is geen reden om af te wijken van het uitgangspunt dat een partij #alles wat haar ter beschikking staat, mag aandragen als #bewijsmiddel. [Hoge Raad: https://lnkd.in/dwFCf2e]

Lezenswaardig is wat de A-G in zijn Conclusie onder 4.1 en verder opmerkt over het gebruik van algemene #statistische gegevens, tot #bewijs van waar afnemers #gevestigd zijn (binnen of buiten de Europese Unie), met betrekking tot bitcoin trading. En hoe die gegevens kunnen worden gebruikt voor dat bewijs ten aanzien van bitcoin mining.

Lees de Conclusie hier: https://lnkd.in/dQc5W_M

https://lnkd.in/d-xZtRt

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_prejudiciaeble-bitcoin-mining-activity-6772118376434155520-ykoM

 

Zoals beloofd, de compilatie van Tax Talks! In de uitzending licht ik toe dat de beoogde aanpassing van het wettelijk verschoningsrecht ook voor belastingadviseurs gevolgen gaat hebben.

24 februari 2021

Met Marit Muller en Almer de Beer, vanaf 1:08 ben ik in beeld.

"Advocaten kunnen immers belastingadviseurs inschakelen. In dat geval krijgt de belastingadviseur een afgeleid verschoningsrecht. Daarnaast moet een belastingadviseur zijn cliënt doorverwijzen naar een advocaat. Ook dan is het belangrijk om goed voor ogen te hebben in welke mate de vertrouwelijkheid is gewaarborgd.

Inperking verschoningsrecht is niet nodig.

Mijn hoop is dat het conceptwetsvoorstel wordt ingetrokken. Ik weerleg de motivering van het kabinet dat een belastingplichtige kan voorkomen dat hij een stuk van zijn administratie moet overleggen door dit stuk te geven aan zijn advocaat:

"Zo’n handeling geeft de belastingplichtige niet het recht om het overleggen van het stuk te weigeren. De Belastingdienst heeft ook middelen om het nakomen van de informatieverplichting af te dwingen. Daarbij valt te denken aan de informatiebeschikking, dwangsommen of zelfs strafrechtelijke vervolging."
https://bit.ly/301V6YI

https://lnkd.in/dC6XyaY

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_tax-talks-live-februari-2021-week-8-activity-6772111998537744385-Pju3

 

#Woonplaatsdiscussies: zaak verloren tegen de Belastingdienst betekent nog #geen #boete.

23 februari 2021

Onder de ‘warme’ belangstelling van de Belastingdienst staan voormalige inwoners van Nederland die menen geëmigreerd te zijn naar het buitenland. Dat zijn vaak lastige discussies, die gevoelsmatig niet altijd kloppen met de feitelijke situatie.
Waar discussie over een uitkomst mogelijk is, is het stellen dat een aangifte ‘opzettelijk’ fout is gedaan, niet logisch.

Zo is ook hier de boete ten onrechte opgelegd.

Oordeel hof over ‘kwade trouw’, waardoor niet alleen de boete maar ook aanslagen voor een aantal jaren sneuvelen:
“.. niet te kwader trouw (…) expliciet aan de inspecteur is gemeld dat hij als buitenlands belastingplichtige geen digitale winstaangifte over 2009 en 2010 kon doen.”

Over de boetes:
“Het #enkele feit dat X geen #pleitbaar #standpunt over zijn buitenlandse belastingplicht heeft, is #onvoldoende. Zo zijn door de inspecteur #geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat X zich er ten tijde van het doen van de aangiften #daadwerkelijk van #bewust was dat zijn standpunt #onjuist was.”
Dus: geen (voorwaardelijk) opzet op onjuiste aangiften 2011 t/m 2015.

Taxlive: https://bit.ly/3si3QGi
Uitspraak: https://lnkd.in/dqe6qGN

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_woonplaatsdiscussies-geen-boete-activity-6769955545869770752-w2bl

 

Rechtbank: #Vergrijpboete na #inkeer blijft in stand. Hoge Raad: #nietes.

22 februari 2021

Vandaag in de nieuwsbrief deze uitspraak van Rechtbank Noord-Nederland, waarin de aan een UBS-inkeerder opgelegde vergrijpboete in stand blijft. De reden: de inkeermelding dateert van ná berichtgeving in de media over het groepsverzoek, dus te laat: de belastingplichtige had moeten vermoeden dat de Belastingdienst hem op het spoor was. Dus is de melding niet vrijwillig: geen inkeer.
https://lnkd.in/dGU5dT3

Maar is dat terecht? De uitspraak van de rechtbank is nu pas gepubliceerd, maar dateert van november 2020. Daarna, op 22 januari 2021, heeft de Hoge Raad arrest gewezen in een vergelijkbare zaak:
Rekeninghouder die buiten groepsverzoek valt, kan inkeren - Taxence
Ook daar ging het om een rekeninghouder die in 2014 had opgeheven en om die reden buiten het groepsverzoek viel. Ik ga er even vanuit dat datzelfde geldt voor de UBS-spaarder uit de rechtbankuitspraak.
Omdat achteraf blijkt dat de inkeerder #buiten het groepsverzoek viel, bestaat de ‘serieuze mogelijkheid’ van niet-ontdekking en dus geen ‘objectief vermoeden’ bij de belastingplichtige, waardoor de melding dus niet te laat is.
https://lnkd.in/dbi6f2q

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_vergrijpboete-inkeer-nietes-activity-6769943495173001216-MqjV

 

#Taxence vroeg me om een korte #toelichting te geven op drie arresten van de Hoge Raad over de #inkeerregeling. Kunnen #zwartspaarders inkeren ondanks dat de Belastingdienst als reactie op een #groepsverzoek informatie ontvangt van die specifieke bank? Lees hier mijn reactie!

1 februari 2021

https://lnkd.in/dmp8MfV
"de Hoge Raad [overwoog] dat wanneer de ‘#serieuze #mogelijkheid’ bestaat dat een bankrekening niet zou worden ontdekt, geen sprake is van een – objectief gezien – redelijk vermoeden. Niet bepalend is of de belastingplichtige dit zelf wel vreesde, dus of sprake was van een subjectief vermoeden."

"Kortom:

Stap 1 is of de Belastingdienst al weet en zo nee, onvermijdelijk (en ‘binnen afzienbare tijd’) op de hoogte zal raken van de verzwegen bankrekening. Dat moet onvermijdelijk zijn omdat de ‘serieuze mogelijkheid’ van niet-ontdekking aan stap 2 in de weg staat.

Stap 2 is of de belastingplichtige – objectief gezien – ook weet of moet vermoeden dat men hem (althans zijn bankrekening) op het spoor zal raken. Wanneer achteraf kan worden vastgesteld dat de Belastingdienst zonder eigen melding de belastingplichtige niet onvermijdelijk op het spoor was geraakt, is een melding vrijwillig."

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_taxence-toelichting-inkeerregeling-activity-6759742646496833536-aRIx

 

Zwartspaarders op het spoor, wanneer is inkeren nog mogelijk? #2021

1 februari 2021

Wie anno 2021 gebruik wil maken van de mogelijkheid tot vrijwillige verbetering, moet goed bekijken wat er nog kan. Er is van alles afgeschaft, maar dat betekent niet dat er niets meer mogelijk is. Vorige week oordeelde de Hoge Raad (https://lnkd.in/d3wa_UF) dat een zwartspaarder bij de UBS toch nog vrijwillig was met zijn melding, ondanks dat de Nederlandse Belastingdienst alle informatie over zwartspaarders bij de UBS had opgevraagd. Hoe zit dat, wanneer ben je nog op tijd? Dit arrest is niet alleen relevant voor dit ‘oude’ groepsverzoek aan UBS, maar ook voor de latere verzoeken aan Julius Baer, BNP Paribas en mogelijk toekomstige vergelijkbare verzoeken. Wat kun je dan nog?

 

https://www.linkedin.com/pulse/zwartspaarders-op-het-spoor-wanneer-inkeren-nog-2021-huygen-van-dyck/?trackingId=fmJZVVZBMqeMho6%2BCProIA%3D%3D