Terug naar Korte Berichten 19 april 2022

Rechtsherstel box 3: nieuwe ficties. Recht op procederen voor individuele compensatie niet aangetast

Geschreven door: Vanessa Huygen

Rechtsherstel box 3: nieuwe ficties. Recht op procederen voor individuele compensatie niet aangetast

Individuele compensatie “onuitvoerbaar”
Voor de oplossingsrichtingen van box 3 “oud” - daaronder vallen 2017 t/m 2022 - zijn diverse scenario’s bedacht. De “uitersten” worden onhaalbaar geacht, te weten volledige (dus deels onterechte) compensatie voor iedereen, of compensatie op basis van het individuele rendement. Die laatste wordt “onuitvoerbaar” geacht. Of dat zo is vraag ik me af - niet iedereen heeft ondergerendeerd en de bewijslast (lager rendement dan forfait) rust op de belastingplichtige.

Nieuwe ficties op basis van gemiddelden
Daarom wordt geopteerd voor twee varianten met nieuwe ficties.
1. met één forfait voor spaargeld op basis van het werkelijke rendement dat jaar, en een tweede forfait voor alle andere soorten vermogen;
2. met een apart forfait per categorie vermogen (spaargeld, onroerende zaken, effecten (aandelen en obligaties), contant geld en vorderingen etc.) ook met een (gemiddeld) rendement per categorie dat jaar.

Bij dat (werkelijk) rendement zal wél ook rekening worden gehouden met (on)gerealiseerde vermogenswinsten (koersstijgingen).

Recht op procederen niet aangetast
Terecht wordt opgemerkt dat belastingplichtigen waarvoor het rechtsherstel geldt het recht hebben hierover te procederen. Nagedacht wordt over het organiseren van enkele proefprocedures. Bijvoorbeeld over de vraag of positieve rendementen over een langere periode, in de weg mogen staan aan vermindering op basis van tegenbewijs. Dat laatste lijkt - subtiel geformuleerd - niet aan te sluiten voor het te bieden rechtsherstel wegens een ondeugdelijke wetsgrondslag én bij de belastingheffing per kalenderjaar.

Geen herstel voor niet-bezwaarmakers?
Tot slot lees ik in de uitwerking van de budgettaire gevolgen van de diverse varianten een subtiel voorsorteren op het niet-bieden van herstel voor degenen die niet tijdig bezwaar hebben gemaakt.

Staatssecretaris Marnix van Rij kondigt aan dat het kabinet na de technische briefing op 19 april en het debat in de Kamer op 20 april, na de technische die gepland staat, knopen zal doorhakken over (o.a.) het rechtsherstel. Nog even geduld aub!

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_rechtsherstel-box-3-nieuwe-ficties-recht-activity-6921819736301256704-eywN?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web