Terug naar Korte Berichten 15 april 2022

Contouren van een toekomstig box 3 - rechtsherstel Kerstarrest nog ongewis

Geschreven door: Vanessa Huygen

Contouren van een toekomstig box 3 - rechtsherstel Kerstarrest nog ongewis

De NOS meldt dat “De Belastingdienst start op 1 juli met het compenseren van gedupeerde spaarders die een te hoge aanslag kregen op hun vermogen. Staatssecretaris Van Rij wil dit "rechtsherstel" voor de massaal ingediende bezwaarschriften begin augustus hebben afgerond, schrijft hij aan de Tweede Kamer.”

Over hoe het met het rechtsherstel vanwege het arrest van 24 december 2021 verdergaat, en hoe in de jaren tot invoering van het nieuwe systeem wordt omgegaan, volgt ‘een separate brief’.

Om een indruk te krijgen welke richting de #vermogensbelasting #box_3 op zal gaan, hieronder enkele fragmenten uit de brief van vandaag:

Vermogensaanwasbelasting – rente/huur maar ook: waardestijging

“Voor de contouren van een nieuw stelsel voor box 3 wordt, zoals hierboven uiteengezet, uitgegaan van een #vermogensaanwasbelasting. Hierbij wordt jaarlijks belasting geheven over de werkelijke genoten reguliere inkomsten uit vermogen, zoals rente, huur, dividend en pacht, en over de (on)gerealiseerde waardeontwikkeling van vermogensbestanddelen die zich in het betreffende jaar hebben voorgedaan.

“Voor een groot deel van de vermogensbestanddelen, waaronder bank- en spaarproducten en beleggingen in financiële instrumenten, is de overgang naar het nieuwe stelsel naar verwachting mogelijk met ingang van 2025.

Onroerend goed: ‘aanvankelijk’ nog forfaitair

“Bij onroerende zaken () is de heffing op basis van werkelijk rendement ingewikkelder. Daarom is in het coalitieakkoord afgesproken dat de waardeontwikkeling van onroerende zaken aanvankelijk nog #forfaitair zal worden belast, waarbij zo snel als mogelijk de overstap wordt gemaakt naar werkelijk rendement.

Overige (waaronder crypto) - nog onbepaald

[Over de] categorie “overige bezittingen” [wordt in] het kader van de overgang naar het nieuwe box 3-stelsel onderzocht hoe de belastingheffing over het werkelijke rendement bij de overige vermogensbestanddelen die nu in box 3 zitten vormgegeven kan worden.

Daarbij gaat het onder meer om #verzekeringsproducten zoals kapitaal- en #lijfrenteverzekeringen en rechten op periodieke uitkeringen, om overige bezittingen zoals #contant geld, #cryptovaluta, #participaties in ondernemingen (die niet in box 1 vallen) en uitgeleend #durfkapitaal. 

Verliescompensatie

In een stelsel op basis van werkelijk rendement is het mogelijk dat belastingplichtigen in sommige jaren verlies lijden in box 3. Dit betekent dat nagedacht moet worden over #verliesverrekening.

Bronnen:

* NOS “Compensatie spaarders start op 1 juli, kan 12 miljard euro kosten” https://nos.nl/l/2425248 

* Brief Stscr Marnix van Rij aan de Tweede Kamer van 15 april 2022, “Contourennota box 3-heffing op basis van werkelijk rendement” https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z07658&did=2022D15485

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_kerstarrest-vermogensbelasting-boxabr3-activity-6920804322473558017-3JrB?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web