Terug naar Korte berichten 13 April 2022

Hof: voor compensatie box 3-heffing telt aandelenverlies zonder verkoop niet mee

Geschreven door: Vanessa Huygen

Hof: voor compensatie box 3-heffing telt aandelenverlies zonder verkoop niet mee

Na het ‘Kerstarrest’ is duidelijk dat voor box 3 (vanaf 2017) gekeken moet worden naar het ‘werkelijk rendement’ als dat lager is dan het fictieve rendement van box 3.

Maar wat ‘werkelijk’ rendement is, daarover verschillen de meningen nog.

Moet daarvoor wel of niet fluctuaties in waarde op bijvoorbeeld aandelen worden meegerekend? Ik schreef eerder dat dit wel logisch is, vanwege de achtergrond van de stelselwijziging van box 3 per 2017:

Juist het uitgangspunt dat de meer vermogenden meer in aandelen zouden zitten, was de reden om per 2017 het box 3 stelsel te herzien. Hiermee werd gereageerd op de

sterke uitholling van de belastinggrondslag, doordat vermogensbezitters de belastingheffing over vermogensinkomsten vermeden door in toenemende mate in beleggingsproducten te beleggen die een onbelast rendement opleverden.” (Memorie van Toelichting bij aanpassing box 3)

Kortom, de (onbelaste) vermogensstijging van onder meer aandelen is precies datgene wat werd verdisconteerd in de hogere fictieve rendement voor de hogere vermogenscategorieën.]

Maar het Hof Arnhem-Leeuwarden denkt daar anders over. Het hof negeert dit ‘papieren verlies’ en overweegt:

“Hof van oordeel dat bij het belasten van inkomsten uit sparen en beleggen op basis van het werkelijke rendement geen plaats is voor het in aanmerking nemen van ongerealiseerde verliezen ter zake van aandelen waarvan het in het geheel niet zeker is dat een verlies zich daadwerkelijk voor zal doen.”

Het is afwachten wat ‘de politiek’ hierover gaat beslissen en in hoeverre een invulling als bovenstaand standhoudt tot aan de Hoge Raad.

Bronnen:

* Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 29 maart 2022, ECLI:NL:GHARL:2022:2509, https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2022:2509

* Taxence, ‘Ongerealiseerd rendement telt niet voor box 3-correctie’

https://www.taxence.nl/nieuws/ongerealiseerd-rendement-telt-niet-voor-box-3-correctie/

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_%3F%3F%3F-%3F%3F%3F%3F-%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F%3F-%3F%3F%3F-activity-6920003706872569856-t96_?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web