Terug naar Korte berichten 4 February 2022

Inhoud kritiek Orde van Advocaten op “wetsvoorstel confiscatie criminele goederen ..”

Geschreven door: Vanessa Huygen

Inhoud kritiek Orde van Advocaten op “wetsvoorstel confiscatie criminele goederen ..”

e.v.a., formele titel: Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II: veegwet; omzeiling strafrechtelijke waarborgen; borging mensenrechten; voorkomen dubbel afpakken; impact op de rechtsbescherming.

 

Eerste kritiekpunt is gelijk dat het hoofdonderwerp ‘non conviction based confiscation’ (hierna: ‘NCBC’ of ‘de confiscatieprocedure’) gecombineerd met allerlei niet gerelateerde onderwerpen. De NOvA staat kritisch tegenover deze ‘Veegwet’ constructie.

 

Over de confiscatieprocedure lijkt niet goed uitgedacht waar en in welke vorm de procedure thuishoort. Het is een mengvorm van strafrecht (oordeel over criminele herkomst) en civiel recht (beslaglegging en executie), maar is nu niet goed ingepast in het civiele recht. Ook wordt - met zoveel woorden - in de concept-memorie van toelichting bij het wetsvoorstel vermeld dat het voorstel is bedoeld om strafrechtelijke rechtsbescherming te omzeilen. Vooral de onschuldpresumptie wordt gezien als een lastige sta in de weg.

 

Ook de wijze waarop de eisen voortvloeiend uit het EVRM worden gewaarborgd, komt onvoldoende tot uitdrukking in de toelichting.

 

Niet is voorzien in een voorkoming van doublures tussen belastingheffing en confiscatie van hetzelfde goed.

 

Tot slot is er evidente impact op de rechtsbijstand, doordat de procedure het inschakelen van twee expertises nodig maakt. Ook hieraan moet nog aandacht worden besteed.

 

Lees verder via: https://www.advocatenorde.nl/nieuws/nieuwe-civiele-confiscatieprocedure-omzeilt-strafrechtelijke-waarborgen

Nederlandse orde van advocaten
Esther Wolper-van den Bosch
Jaap Baar
Muriel Rosing
Thom Dieben Jr.
Margriet de Boer
Aranka Keur
Ed van den Bogaard
Eva Kesler
Kelly Vlasman
en Martin Zschuschen

 

https://www.advocatenorde.nl/juridische-databank/details/wetgevingsadviezen/1385930218241103936

 

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_ncbc-confiscatieprocedure-veegwet-activity-6895339567277572096-jFXC