Terug naar Korte berichten 8 September 2021

#Informatiebeschikking #vernietigd wegens #onduidelijkheid over vragen

Geschreven door: Vanessa Huygen

#Informatiebeschikking #vernietigd wegens #onduidelijkheid over vragen

Als de #Belastingdienst vragen stelt die niet of onvolledig worden beantwoorden, kan hij een informatiebeschikking opleggen. Het gevolg daarvan – als deze onherroepelijk komt vast te staan – is #omkering en verzwaring van de bewijslast.

Om die ‘omkering’ te krijgen moet de inspecteur wel duidelijke vragen stellen en moet helder zijn wat er niet beantwoord zou zijn.

Maakt de inspecteur er een #rommeltje van, dan krijgt hij terecht nul op het rekest.

“De rechtbank oordeelt ten eerste dat de inspecteur niet alle op de zaak betrekking hebbende stukken heeft overgelegd. Uit de brieven blijkt namelijk dat de inspecteur de beschikking heeft over bankafschriften van meerdere personen.

De rechtbank zal de inspecteur evenwel niet vragen het dossier aan te vullen.

Het #belang van belanghebbende om binnen een #redelijke #termijn duidelijkheid te krijgen over haar #bewijspositie weegt zwaarder dan het belang van de inspecteur om de stukken alsnog te overleggen.

Daarnaast heeft de inspecteur voldoende tijd gehad om de stukken alsnog in te dienen. Het #bewijsrisico omdat de rechtbank niet over alle stukken beschikt, komt bij de inspecteur te liggen.

Met betrekking tot de informatiebeschikking betoogt belanghebbende dat zij aan haar informatieverplichting heeft voldaan en dat niet duidelijk is welke vragen zijn gesteld en welke niet zijn beantwoord. De rechtbank geeft #belanghebbende hierin #gelijk.

 Voorafgaand aan het afgeven van de informatiebeschikking moet duidelijk zijn welke vragen aan belanghebbende gesteld worden en zijn moet in de gelegenheid zijn geweest om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.”

Vindplaatsen:

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_informatiebeschikking-vernietigd-onduidelijkheid-activity-6841394703103995905-UxrM