Terug naar Korte berichten 23 March 2021

Inzage #bezwaardossier anno 2021: toch echt recht op #toezending van #kopie dossier.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Inzage #bezwaardossier anno 2021: toch echt recht op #toezending van #kopie dossier.

"Door in bezwaarfase stukken niet te verstrekken moeten proceskosten worden vergoed"
X is het niet eens met de WOZ-waarde. In bezwaar verzoekt hij om #toezending van het dossier, de "op de zaak betrekking hebbende stukken". Maar dat krijgt hij niet: het dossier wordt alleen ter inzage gelegd.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt - in mijn ogen volkomen terecht - dat het ter inzage leggen onvoldoende is. De wet geeft namelijk recht op toezending van de stukken, oordeelt de rechtbank. Ik schreef hierover afgelopen jaar:

"ik [zie] wettelijk al geen enkel beletsel om de stukken in het kader van het inzagerecht direct in afschrift te verstrekken, zonder dat men zich eerst fysiek hoeft te komen melden. Het derde en vierde lid van art. 7:4 Awb schrijven al voor dat aan het inzagerecht is gekoppeld het recht om ‘van deze stukken tegen vergoeding van ten hoogste de kosten afschriften verkrijgen’. De wet stelt daarbij niet de eis die tot dusverre in de praktijk vaak wel wordt gesteld, dat eerst van de fysieke inzagemogelijkheid gebruik wordt gemaakt voordat afschriften kunnen worden verkregen."

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_bezwaardossier-toezending-kopie-activity-6780051320943472640-70Tp