Terug naar Korte berichten 31 March 2021

Inzage in bezwaardossier door toezending, anno 2021: Den Haag is helaas nog niet zover.

Geschreven door: Vanessa Huygen

Inzage in bezwaardossier door toezending, anno 2021: Den Haag is helaas nog niet zover.

Rechtbank Noord-Holland oordeelde recent dat ter inzage leggen onvoldoende is. De wet geeft namelijk recht op toezending. Daar ben ik het helemaal mee eens. Het zorgt er ook voor dat je mensen geen onnodige (reis)hobbels opwerpt om inzicht te krijgen in het dossier waar een aanslag (of ic WOZ-beschikking) op is gebaseerd.

Helaas zijn nog net alle rechtbanken diezelfde uitleg toegedaan. #doeslief

Rechtbank Den Haag oordeelde:

“Door de #gelegenheid te bieden tot #inzage in de op de zaak betrekking hebbende stukken (…) heeft verweerder aan de op hem rustende verplichtingen op grond van artikel 7:4 Awb #voldaan (…)”

“Artikel 7:4, tweede lid, Awb brengt #geen #verplichting mee voor verweerder om de op de zaak betrekking hebbende stukken voorafgaand aan het hoorgesprek aan eiser toe te #zenden. Ook artikel 7:4, vierde lid, Awb, op grond waarvan een belanghebbende tegen vergoeding van ten hoogste de kosten afschriften van de ter inzage gelegde stukken kan verkrijgen, houdt niet een dergelijke toezendverplichting in (…).”

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_doeslief-gelegenheid-inzage-activity-6782589573861019648-aRJ6