Terug naar Korte berichten 4 July 2024

Veel kritiek op voorstel makkelijker aanpassen belastingaangiften mét uitbreiding navorderingsbevoegdheden

Geschreven door: Vanessa Huygen

Veel kritiek op voorstel makkelijker aanpassen belastingaangiften mét uitbreiding navorderingsbevoegdheden

 

Recent is het voorstel ‘Beleidsrichting direct aanpassen’ voor preconsultatie beschikbaar gesteld. Hierop is vanuit verschillende hoeken kritisch gereageerd. De gemene deler van de kritieken is dat onvoldoende balans bestaat tussen de belangen van de overheid versus de burger. Het gaat daarbij om rechtsbescherming en rechtszekerheid, maar ook om oog voor doenvermogen van kwetsbare groepen.

 

Reactie NOB: onvoldoende oog voor rechtsbescherming en rechtszekerheid

Zo merkt de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs op dat:

 • zij de wens voor een laagdrempelige herzieningsmogelijkheid begrijpt en onderschrijft dat bezwaar en beroep zou moeten worden gereserveerd voor inhoudelijke geschillen,
 • maar tegelijkertijd betwijfelt de NOB of het voorstel voldoende oog heeft voor praktische rechtsbescherming en rechtszekerheid van belastingplichtigen.

 

Reactie van ‘de Inspectie’: let op doenvermogen van kwetsbare burgers

Ook het commentaar vanuit het perspectief van ‘doenvermogen’ van de Inspectie Belastingen, Toeslagen en Douane is lezenswaardig. Zij benoemt dat

 • vooraf wel een onderzoek is uitgezet onder 150 burgers,
 • maar dat deze groep én onvoldoende kennis had van hoe het nu werkt
 • en belangrijker dat in die groep de meest kwetsbare groep niet vertegenwoordigd was.

De inspectie adviseert het Ministerie

 • om met die kwetsbare groep met onder meer laaggeletterden en mensen met weinig digitale vaardigheden in gesprek te gaan
 • en dan niet – zoals het eerdere onderzoek – te werken met vragenlijsten, internetfora of discussiegroepen.

Dat is voor deze groepen namelijk geen gelijkwaardige benadering. Hier ruim de tijd voor nemen en openstaan voor ‘bijvangst’ zou bovendien inzicht kunnen geven in nog onbekende knelpunten op het gebied van doenvermogen.

 

Reactie NOvA: meer oog voor rechtszekerheid nodig

Ook ‘mijn’ Adviescommissie wetsvoorstellen belastingrecht van de Nederlandse Orde van Advocaten heeft input gegeven op het consultatievoorstel. De commissie stelt onder meer het volgende voor:

 • invoering van een voortvarendheidseis bij herziening;
 • dat de belastingplichtige een evenlange correctietermijn krijgt als de inspecteur;
 • geen ‘navordering’ (herziening ten nadele) toe te passen vanwege ‘nieuwe jurisprudentie';
 • de voorgestelde verlengde correctietermijn van 8 jaar alleen toe te passen als ten minste sprake is van ‘kwade trouw';
 • duidelijk te maken wat een voldoende hoge correctie is (‘absoluut' en 'relatief aanzienlijk’) en dan herziening alleen toe te staan als de belastingplichtige zich ervan ook bewust was dat de eerdere aanslag te laag was.

Kortom, het advies luidt om meer oog te hebben voor het belang van rechtszekerheid voor burgers.

 

Bronnen: