Terug naar Korte berichten 10 January 2022

Geen afgeleid verschoningsrecht voor door advocaat ingeschakelde accountant

Geschreven door: Vanessa Huygen

Geen #afgeleid #verschoningsrecht voor door #advocaat ingeschakelde #accountant?

Een accountant heeft geen eigen recht om zich op geheimhouding van correspondentie te beroepen, maar kan soms wel een afgeleid verschoningsrecht hebben. Gaat dat op de schop? Waar moet u alert op zijn?

Net voor de Kerst verscheen een nieuwsbericht met als titel 'Accountants mogen zich niet meer zomaar achter verschoningsrecht advocaat #verschuilen'. Die waarschuwing is afkomstig uit een artikel van mr. Jules Loyson (senior raadsheer bij het gerechtshof Amsterdam) en dr. Yvette Taminiau (universitair docent aan de VU).

Wetsvoorstel modernisering Strafvordering

Het artikel vraagt terechte aandacht voor het te gemakkelijk proberen te creëren van het afgeleide verschoningsrecht. In het #gemoderniseerde #Wetboek van #Strafvordering, dat in 2026 zal worden ingevoerd, wordt dit #ontwijkingsmiddel wettelijk #geblokkeerd. Nieuw is dat niet, want dit vormt feitelijk het vastleggen in de wet van een regel die volgt uit een Hoge Raad arrest uit 2016.

In de toelichting bij de toekomstige wet wordt opgemerkt dat, wanneer bijvoorbeeld een advocaat in cc wordt meegenomen “met het #enkele #doel om bepaalde informatie onder het verschoningsrecht te brengen” (…) “dan strekt het verschoningsrecht zich niet over dergelijke informatie uit.”

Uit de toelichting bij het nieuw in te voeren artikel 1.6.7 (citaat auteurs):

“Illustratief zijn in dit verband ook de gevallen uit de praktijk waarin verschoningsgerechtigden worden betrokken bij activiteiten met het enkele doel om bepaalde informatie onder het verschoningsrecht te brengen. Een voorbeeld daarvan betreft de situatie waarin een advocaat wordt opgenomen in de carbon copy ('cc') van emailberichten of aanwezig is bij zakelijke besprekingen. Beoogd wordt om de inhoud van dat emailverkeer of de zakelijke besprekingen onder het bereik van de geheimhoudingsplicht en daarmee onder het bereik van het verschoningsrecht te brengen. Als iemand op een dergelijke wijze informatie aan een verschoningsgerechtigde ter beschikking stelt - dat wil zeggen zonder daarbij de bedoeling te hebben om gebruik te maken van diens verschoningsgerechtigde werkzaamheden - dan strekt het verschoningsrecht zich niet over dergelijke informatie uit. [5]”

Hoge Raad

In het Hoge Raad arrest van 26 januari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:110), wordt een en ander nog wat stelliger verwoord. De notaris – op wiens verschoningsrecht men zich wenste te beroepen – was ge-cc’d en dus heeft correspondentie niet met hem maar tussen derden plaatsgevonden, zodat het verschoningsrecht niet geldt.

“4.3. Blijkens de bestreden beschikking is (…) klager in deze e-mailwisseling is "#ingekopieerd" (ge-cc'd). Hier doet zich #derhalve het geval voor dat van de digitale correspondentie die - naar moet worden aangenomen - #tussen een cliënt van de klager en een #derde heeft plaatsgevonden, een digitaal afschrift aan de klager is verzonden.”

Uitleg

Onwaarschijnlijk lijkt echter dat de Hoge Raad dit zo boud heeft bedoeld. Logischer lijkt de uitleg zoals deze in het wetsvoorstel wordt gegeven: als het gaat om inkopiëren om het inkopiëren – dus om correspondentie tussen derden onder de geheimhouding van een verschoningsrechtigde te fietsen, dan gaat die #vlieger niet op. Wel is dit een punt waar de auteurs van het artikel terecht aandacht voor vragen en waar een accountant die wordt ingeschakeld scherp op zal moeten letten.

Lees verder:

https://www.linkedin.com/posts/huygenvandyck_afgeleid-verschoningsrecht-advocaat-activity-6886284133920710656-Uhfl